Vil du klage?

Er du utilfreds med vores sagsbehandling eller uenig i resultatet af den? Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig og hvilke muligheder, du har, hvis du vil klage.

Vi har udpeget to klageansvarlige, så du er sikret let adgang til at klage. Det er vores jurister der er klageansvarlige for henholdsvis Lægernes Pension og Lægernes Bank. 

Hvis du, efter at have drøftet en sag med din sagsbehandler, fortsat ikke er enig i sagsbehandlingen eller resultatet af den, har du ret til at få sagen behandlet hos den rette klageansvarlige.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske skriftligt til Lægernes Pension eller Lægernes Bank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. Den klageansvarlige vil herefter tage sig af din klage.

Når du modtager en afgørelse fra Lægernes Pension, har du mulighed for at klage over den. Det kan fx være en afgørelse, der vedrører din ansøgning om invalidepension eller udbetaling ved udvalgte kritiske sygdomme. Du har også mulighed for at klage over Lægernes Pensions sagsbehandling i øvrigt.

Du kan henvende dig til Lægernes Pension
Du bør kontakte Lægernes Pension, hvis du har spørgsmål eller er uenig i Lægernes Pensions afgørelse eller sagsbehandling i øvrigt. Du kan også kontakte Lægernes Pension, hvis du har yderligere oplysninger til sagen. Så vil vi vurdere, om der er grundlag for at behandle sagen igen.

Du kan henvende dig til den klageansvarlige eller bestyrelsen
Du har ret til at få sagen behandlet hos Lægernes Pensions klageansvarlige, hvis du, efter at have drøftet sagen med Lægernes Pension, fortsat ikke er enig i afgørelsen eller sagsbehandlingen. Det er Casper Friis, der er klageansvarlig for Lægernes Pension.

Du har også mulighed for at klage til Lægernes Pensions bestyrelse.

Kontaktoplysninger på den klageansvarlige:
Lægernes Pension att. Casper Friis, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
jura@lpb.dk

Ankenævnet for Forsikring
Du har også mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Det kan dog først ske, efter at du har klaget til Lægernes Pension over afgørelsen, og Lægernes Pension har fastholdt afgørelsen eller har undladt at besvare klagen.

Der skal være tale om en tvist, som ankenævnet efter sine vedtægter kan behandle. Når sagen er indbragt for ankenævnet, redegør du og Lægernes Pension hver især skriftligt for sagen over for ankenævnet, hvorefter ankenævnet afgør sagen. Hvis Lægernes Pension ikke følger ankenævnets afgørelse og meddeler ankenævnet dette, kan du indbringe sagen for domstolene eller en voldgift, jf. nærmere nedenfor.

Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. til ankenævnet. Klageskema og indbetalingskort kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring. Du kan også klage online. Du kan læse mere om ankenævnet på www.ankeforsikring.dk.

Klageskemaet skal indsendes til:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Telefon 33 15 89 00

Hvis din klage drejer sig om en forsikring, der er købt online, kan du desuden indgive klagen via EU-kommissionens online klageportal. Det kan være relevant, hvis du er bosiddende i et andet EU land. Klage indgives via ec.europa.eu/odr. Du skal angive Lægernes Pensions e-mailadresse pension@lpb.dk i klageskemaet.

Voldgift og domstole
Du har også mulighed for at indbringe Lægernes Pensions afgørelse for domstolene. Du kan desuden indbringe sagen for domstolene efter behandling hos ankenævnet – både i de tilfælde, hvor du ikke er enig i ankenævnets afgørelse, og i de tilfælde, hvor Lægernes Pension meddeler ankenævnet, at den ikke følger nævnets afgørelse.

Når du har modtaget Lægernes Pensions eller ankenævnets afgørelse, kan du forlange afgørelsen behandlet ved voldgift efter reglerne i voldgiftsloven. Hvis du forlanger voldgift, er voldgiftens afgørelse endelig og bindende for begge parter og kan ikke indbringes for domstolene.

Forældelse
Din ret til udbetaling fra Lægernes Pension forældes som udgangspunkt tre år efter det tidspunkt, hvor du fik kendskab til, at du kunne have ret til udbetaling fra Lægernes Pension. Det kan fx være tre år efter, at du fik stillet en diagnose, der er omfattet af forsikringen Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme.

For invalidepension er det som udgangspunkt kun de enkelte pensionsudbetalinger, der er ældre end tre år, der vil være forældede, men derimod ikke selve retten til at få invalidepension.

Når du modtager en afgørelse fra Lægernes Bank, har du mulighed for at klage over denne. Det kan fx være en afgørelse, der vedrører din ansøgning om lån. Du har også mulighed for at klage over bankens sagsbehandling og rådgivning i øvrigt.

Du kan henvende dig til banken
Du bør kontakte banken igen, hvis du har spørgsmål eller er uenig i bankens afgørelse eller sagsbehandling i øvrigt. Du kan også kontakte banken, hvis du har yderligere oplysninger til sagen. Så vil vi vurdere, om der er grundlag for at behandle sagen igen.

Du kan henvende dig til den klageansvarlige
Du har ret til at få sagen behandlet hos bankens klageansvarlige, hvis du, efter at have drøftet sagen med banken, fortsat ikke er enig i afgørelsen eller sagsbehandlingen.

Det er Eva Helene Bruun, der er klageansvarlig for Lægernes Bank.

Kontaktoplysninger på den klageansvarlige:
Lægernes Bank att. Eva Helene Bruun, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
jura@lpb.dk

Det finansielle ankenævn
Du har også mulighed for at indbringe sagen for Det finansielle ankenævn. Det kan dog først ske, efter at du har henvendt dig til banken og forgæves forsøgt at opnå en tilfredsstillende ordning.

Der skal være tale om en tvist, som Det finansielle ankenævn efter sine vedtægter kan behandle. Når sagen er indbragt for Det finansielle ankenævn, redegør du og banken hver især skriftligt for sagen over for ankenævnet, hvorefter ankenævnet afgør sagen. Hvis banken ikke følger Det finansielle ankenævns afgørelse og meddeler ankenævnet dette, kan du vælge at indbringe sagen for domstolene, jf. nærmere nedenfor.

Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. til ankenævnet. Klageskema og indbetalingskort kan rekvireres hos Det finansielle ankenævn. Du kan læse mere om ankenævnet, og om hvordan du indsender din klage, på www.fanke.dk.

Det finansielle ankenævns adresse er Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K.

Hvis din klage drejer sig om et produkt, der er købt online, kan du desuden indgive klagen via EU-kommissionens online klageportal. Det kan være relevant, hvis du er bosiddende i et andet EU land. Klage indgives via ec.europa.eu/odr. Du skal angive bankens e-mailadresse bank@lpb.dk i klageskemaet. 

Domstolene
Du har også mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Du kan desuden indbringe sagen for domstolene efter behandling hos Det finansielle ankenævn – både i de tilfælde, hvor du ikke er enig i ankenævnets afgørelse, og i de tilfælde, hvor banken meddeler ankenævnet, at den ikke følger ankenævnets afgørelse.

Læs mere og hent dokumenter her