Finanstilsynets redegørelser

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder i Danmark overholder de gældende regler. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse.

Her finder du redegørelserne for seneste tilsyn i Lægernes Pension og i Lægernes Bank.

Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om risikovurdering på hvidvaskområdet

Ingen kommentarer

   

Læs redegørelsen

Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om ny standardmetode for markedsrisiko

Finanstilsynet har fra december 2022 til september 2023 gennemført en inspektion af implementeringen og brugen af den alternative standardmetode for markedsrisiko i Lægernes Bank. Det var et led i en temainspektion i 18 udvalgte penge- og realkreditinstitutter. Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner over for Lægernes Bank.

   

Læs redegørelsen

Kommentar til Finanstilsynets påbud om processer knyttet til godkendelse af produkter i Lægernes Pension

Lægernes Pension tager Finanstilsynets påbud til efterretning og er allerede i gang med dels at implementere de krævede ændringer til pensionskassens politikker og forretningsgange, dels at dokumentere at pensionskassens nye produkter lever op til nye krav fra EU til godkendelse af produkter (POG-reglerne).

Påbud rettet mod processer
Finanstilsynet har ikke vurderet eller taget stilling til pensionskassens enkelte produkter, men har i sin undersøgelse og påbud alene rettet sig mod pensionskassens processer for godkendelse af produkter.

Finanstilsynets påbud vedrører således, at Lægernes Pension skal præcisere:

  • interne retningslinjer for de processer, som er knyttet til godkendelse af produkter, samt hvordan Lægernes Pension afdækker mål, behov og karakteristika blandt målgrupper
  • hvordan et givent produkt passer til bestemte målgrupper
  • hvordan produkter testes kvalitativt og kvantitativt for at sikre, at produkterne passer til de konkrete målgrupper.

I forbindelse med pensionskassens nye produkter skal Lægernes Pension desuden anvende de opdaterede retningslinjer.

Nye EU-regler og praksis
Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2023, at tilsynet fremover ville have fokus på pensionsselskabernes arbejde og praksis knyttet til de nye regler og POG-forordningen (se note). Et arbejde som Finanstilsynets temainspektion hos Lægernes Pension har bidraget til.

Høj kundetilfredshed i flere år
Lægernes Pension har i flere år har været det pensionsselskab med den højeste kundetilfredshed ifølge analysehuset EPSI Rating Danmark. EPSI´s undersøgelser har i flere år påvist en generel kundetilfredshed på over 75 i Lægernes Pension, hvilket var det højeste blandt samtlige 15 danske pensionsselskaber og markant over et gennemsnit i branchen på 66 point.

Lægernes Pension har altid lagt vægt på at tilbyde medlemmerne produkter og services, som passer til deres behov og karakteristika. En praksis der blandt andet tager afsæt i et indgående kendskab til lægernes ønsker og behov, der bygger på mere end 75 års erfaring som pensionskasse etableret af læger og for læger.

Note: EU Kommissionens forordning 2017/2358 om produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører med senere ændringer.

   

Læs redegørelsen

Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om hyppighed af værdiansættelse af alternative investeringer

Finanstilsynet har i januar 2023 foretaget en såkaldt funktionsinspektion i Lægernes Pension. Inspektionen vedrørte alene processer og metoder knyttet til værdiansættelse af såkaldte alternative investeringer og herunder investering i private equity, infrastruktur og illikvide kreditinvesteringer. Inspektionen omfattede således ikke den konkrete værdiansættelse af pensionskassens alternative investeringer, som ved udgangen af 2022 udgjorde 17,4 pct. af Lægernes Pensions samlede investeringsaktiver.

Inspektionen var ikke målrettet Lægernes Pension alene, men udgjorde en blandt flere inspektioner, som Finanstilsynet har gennemført blandt investorer med eksponering over for alternative investeringer.

Finanstilsynets har ved deres gennemgang bl.a. vurderet og udstedt påbud om, at Lægernes Pension med de hidtil anvendte processer og metoder anvender for høje tærskelværdier til brug for måling af sin risiko ved alternative investeringer. Ligeledes finder Finanstilsynet, at Lægernes Pension skal gennemføre hyppigere værdiansættelser af alternative investeringer, så der foretages en mere rettidig vurdering af værdien af alternative investeringer. Tilsvarende skal Lægernes Pension i højere grad foretage selvstændig vurdering af de værdiansættelser, der bliver udført af de forvaltere, som pensionskassen benytter – eksempelvis gennem øget brug af stikprøvekontroller.

Lægernes Pension tager Finanstilsynets påbud til efterretning. Pensionskassen har allerede ændret i en række metoder og processer knyttet til værdiansættelse af alternative investeringer. Desuden foreligger der konkrete planer for tiltag, der skal sikre, at Lægernes Pension rettidigt efterlever de to påbud i Finanstilsynets redegørelse af 3. juli 2023.

   

Læs redegørelsen

Kommentar til Finanstilsynets ordinære inspektion i Lægernes Bank A/S

I begyndelsen af 2023 foretog Finanstilsynet en ordinær inspektion i Lægernes Bank A/S, hvor tilsynet gennemgik de væsentligste risikoområder ud fra en risikobaseret tilgang.

Finanstilsynet har offentliggjort sin redegørelse, der indeholder påbud om, at Lægernes Bank bl.a. skal styrke en række interne forhold. Bestyrelse og direktion i Lægernes Bank A/S tager dette til efterretning. En række påbud er allerede opfyldt, og bestyrelse og direktion har iværksat tiltag, som vil sikre, at Lægernes Bank også vil efterkomme de påbud, som ikke allerede er opfyldt.

Kontrolfunktioner bliver styrket yderligere
Finanstilsynet har i sin gennemgang blandt andet undersøgt den markante vækst i Lægernes Bank A/S, som betyder, at banken i dag har cirka 40.000 kunder og et forretningsomfang på cirka 34 milliarder kroner. Væksten har i en årrække medført, at banken på eget initiativ har udvidet og løbende styrket en række interne kontrolfunktioner. Antallet af medarbejdere, som er beskæftiger med at sikre, at Lægernes Bank overholder bl.a. risikomæssige og compliancemæssige forhold, er over en 5-årig periode mere end tredoblet. Finanstilsynet har peget på yderligere tiltag, der efter Finanstilsynets opfattelse skal implementeres, og Lægernes Bank A/S vil derfor i den kommende tid styrke området yderligere.

Omlægning primær årsag til udlånsvækst
De seneste års vækst i Lægernes Bank A/S skyldes lanceringen af Lægernes Boliglån, som fungerer som supplement og erstatning for traditionel boligfinansiering via realkreditinstitut. Lægernes Boliglån er modtaget yderst positivt af bankens kunder. Udviklingen har medført, at bankens udlån er øget med lige over 60 procent i 2022. Lægernes Bank har derfor på eget initiativ henvendt sig til Finanstilsynet og har herunder orienteret Finanstilsynet om, at det er forventningen, at væksten i udlån i 2023 vil ligge inden for et pejlemærke på 20 pct., som angivet og anbefalet i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Bankens direktion og bestyrelse er komfortabel med udviklingen, idet der er tale om en kontrolleret vækst af velsikrede udlån inden for 80 pct. af ejendomsværdien, som er ydet til læger med høj jobsikkerhed, stabil og sikker lønudvikling samt gode pensionsforhold.

Stærk vækst gennem stærkt ejerskab
Forretningsstrategien i Lægernes Bank tager afsæt i en klar mission og vision om at tilbyde gunstige og konkurrencedygtige løsninger og services til læger, der med en generelt solid økonomi og høj bonitet udgør en særdeles attraktiv kundegruppe. Den fokuserede forretningsmodel har været afgørende for, at Lægernes Bank har realiseret profitabel vækst og en meget positiv udvikling i en uafbrudt periode siden bankens etablering i 1992. Lægernes Pension, der forvalter en medlemsformue på over 100 milliarder kroner, har successivt ageret som ansvarlig og stærk ejer af Lægernes Bank ved systematisk at sikre, at bankens udlånsvækst og forretningsudvikling er effektueret med afsæt i et solidt kapitalgrundlag.

Komfortabelt inden for tilsynsdiamanten
Lægernes Bank A/S ligger i dag komfortabelt inden for tilsynsdiamantens øvrige pejlemærker, og har herunder også færre store engagementer, lavere ejendomseksponering og markant bedre likviditet end anbefalet i tilsynsdiamanten. En gennemgang af 105 kundeengagementer gav således Finanstilsynet anledning til yderligere nedskrivning på blot 1,1 million kroner.

Lægernes Bank A/S opfylder med en solvensprocent på 27 ligeledes Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov.

Lægernes Bank A/S er i forbindelse med Finanstilsynets inspektion blevet opmærksom på, at nogle uudnyttede rammer for renterisiko belaster bankens solvensmæssige overdækning unødigt. Lægernes Bank A/S har derfor af egen drift revurderet behovet for disse rammer, som efterfølgende er nedbragt. Ligeledes for at sikre de bedste forudsætninger for en sund fremtidig forretningsudvikling, har Lægernes Pension – i lighed med den tidligere nævnte mangeårige praksis – besluttet at tilføre yderligere supplerende kapital til Lægernes Bank A/S.

Med disse tiltag har Lægernes Pension sikret, at Lægernes Bank A/S kan imødegå såvel et potentielt hårdt makroøkonomisk scenarie som et rentestødsscenarie. En vurdering som Finanstilsynet deler.

Læs redegørelsen