Finanstilsynets redegørelser

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder i Danmark overholder de gældende regler. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse.

Her finder du redegørelserne for seneste tilsyn i Lægernes Pension og i Lægernes Bank.

Finanstilsynet har den 11. april 2022 givet Lægernes Bank en risikoanmærkning efter, at bankens udlån i 2021 voksede med 37,1 pct. i forhold til året før. Anmærkningen er en normal tilsynsreaktion og følge af, at bankens udlånsvækst overskrider et pejlemærke i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, hvor en årlig vækst på mere end 20 pct. udløser en risikoanmærkning fra Finanstilsynet.

Velsikrede udlån
Væksten kan primært henføres til Lægernes Boliglån, der alene udgør cirka 900 mio. kroner af den samlede udlånsvækst på 963 millioner kroner i 2021. Lægernes Boliglån blev lanceret i sommeren 2021 og ydes alene inden for 80 pct. af boligens ejendomsværdi og til kunder med god bonitet og solid økonomi.

”Vi er meget opmærksomme på, at vores udlån vokser kraftigt. Væksten skyldes, at vi har lanceret et fleksibelt og prismæssigt attraktivt boliglån til læger, som alternativ til traditionelle realkreditlån. Det er vores vurdering, at der er tale om en sund vækst af velsikrede udlån,” siger Chresten Dengsøe, adm. direktør i Lægernes Pension & Bank.

Solidt fundament
Lægernes Bank fik 3.465 nye kunder i 2021 og har nu omkring 40.000 kunder. Bankens såkaldte kapitalbuffer var ved udgangen af 2021 på 26,7 pct., hvilket er godt det dobbelte af bankens påkrævede individuelle solvensbehov på 12,8 pct.
  

Læs redegørelsen

Finanstilsynet har undersøgt de anvendte interne likviditetsgrænser på baggrund af en temaundersøgelse for små og mellemstore pengeinstitutter.

Inspektionen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet bemærker, at Lægernes Bank bør være mere specifik omkring tidsperioder i sin beredskabsplan. Lægernes Bank har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning.


   

Læs redegørelsen

Lægernes Pension har modtaget et påbud fra Finanstilsynet om at ændre i den metode, pensionskassen anvender til at opgøre pensionshensættelser til brug for solvensberegninger. Metoden skal følge de europæiske regler, også kaldet Solvens II-reglerne. Påbuddet er givet i forlængelse af en temaundersøgelse foretaget af Finanstilsynet og en dialog mellem pensionsbranchen og Finanstilsynet om, hvorvidt den danske tilgang til opgørelse af hensættelser er i overensstemmelse med Solvens II. Lægernes Pension tager påbuddet til efterretning og er i gang med at implementere metodeændringerne inden den fastsatte frist ultimo 2022.

   

Læs redegørelsen

Vi tager Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Tilsynets påbud vedrører hovedsageligt detaljeringsniveauet i politikker og retningslinjer for investeringer i illikvid kredit.

Reglerne vedrørende unoterede investeringer er blevet skærpet markant de seneste år. Før tilsynets inspektion havde vi derfor i 2019 eksterne konsulenter til at gennemgå vores unoterede investeringer. Konsulenterne identificerede en række indsatsområder. Der er et stort sammenfald mellem konsulenternes anbefalinger og tilsynets påbud. Vi forventer således at kunne gennemføre de nødvendige tiltag hurtigt i samarbejde med Finanstilsynet.

   

Læs redegørelsen

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Lægernes Bank i oktober-november 2018. Finanstilsynets inspektion var en ordinær inspektion som led i det løbende tilsyn med banken. Sidste ordinære tilsyn foregik i 2014.

Inspektionen gav ikke anledning til nedskrivninger. Finanstilsynet bemærkede fire forhold, der vedrører præcisering af forretningsmodel og kreditpolitik, klassificering af nogle erhvervskunder og ajourføring af boligprismodellen for pantsatte ejendomme. Lægernes Bank har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Ændringerne for at imødekomme Finanstilsynets bemærkninger forventes gennemført i løbet af marts 2019.   

   

Læs redegørelsen