Begrænset mulighed for at ændre på kønsopdelte pensioner i Lægernes Pension

En begrænset del af cirka 15.000 medlemmers indbetaling til pension vil kunne anvendes til at fremme ligestilling yderligere mellem mandlige og kvindelige læger med kønsopdelt pensionsordning. Langt hovedparten af medlemmernes pensionsaftaler kan dog ikke ændres, fastslår uafhængigt responsum udarbejdet for Lægernes Pension.

Med afsæt i et uafhængigt juridisk responsum udarbejdet af advokatfirmaet Plesner, har Lægernes Pension fået afdækket pensionskassens muligheder for at fremme ligestilling blandt medlemmer med såkaldte kønsopdelte pensionsordninger.

Kønsopdelte pensionsordninger var almindelige og bredt anvendt i pensionsbranchen indtil 1998, hvor Folketinget afskaffede dem ved lov. I dag har cirka 700.000 danskere kønsopdelte pensioner, heraf er cirka 15.000 medlemmer i Lægernes Pension.

Vil fremme ligestilling
Responsummet viser, at mulighederne er begrænsede, men har dog afdækket, at en del af medlemmernes fremtidige indbetalinger til kønsopdelte pensioner kan blive håndteret efter et såkaldt unisex-princip, hvor mænds og kvinders pensioner behandles under et. Mere konkret er det en mulighed for endnu ikke aftalte indbetalinger til pension og fremtidig bonus.

”Ligestilling betyder meget for pensionskassens medlemmer – kvinder som mænd. På generalforsamlinger er det blevet efterspurgt, hvilke muligheder der var for at fremme ligestilling blandt medlemmer med kønsopdelte pensionsordninger, og derfor har bestyrelsen ønsket at få en grundig og veldokumenteret undersøgelse af mulighederne. Med Plesners responsum har vi fået en afklaring af, hvor vi kan sætte ind for at sikre ligestilling mellem medlemmer med kønsopdelt pensionsordning,” siger læge og næstformand i Lægernes Pensions bestyrelse, Rune Petring Hasselager.

Praksis bekræftet
Det juridiske responsum understøtter tidligere undersøgelser, der har konkluderet, at Lægernes Pension ikke kan ændre i aftalte indbetalinger til medlemmer med kønsopdelte pensionsordninger. Lægernes Pension skal derfor fortsat håndtere de kønsopdelte pensionsordninger efter en hidtidig praksis, som blandt andet indebærer, at pensionskassen skal tage højde for, at kvinder generelt lever længere end mænd, at kvinder oftere mister arbejdsevnen end mænd samt at mænds partnere lever længere end kvinders partnere. Forskellene fører til, at mænd med ægtefællepension får udbetalt mindre i månedlig pension end kvinder med ægtefællepension. Tilsvarende får kvinder uden ægtefællepension udbetalt mindre i månedlig pension end mænd uden ægtefællepension.

”Ligebehandling og medlemsdemokrati er grundsten i Lægernes Pensions arbejde. Derfor lytter bestyrelsen selvfølgelig til de forslag, som debatten om kønsopdelte pensionsordninger har rejst, ligesom vi deler medlemmernes interesse i at tilpasse, hvor det er muligt. Med udgangspunkt i det uafhængige responsum vil vi fortsætte arbejdet med at udvikle lægernes pensionsordninger,” siger bestyrelsesformand i Lægernes Pension, advokat Tina Øster Larsen.

Afdækning af muligheder
Siden september 2022 har advokatfirmaet Plesner på foranledning af pensionskassens bestyrelse foretaget en omfattende gennemgang af aftalegrundlaget knyttet til kønsopdelte pensionsordninger. Lægernes Pension har fastlagt kommissoriet, der har taget afsæt i et ønske på de seneste generalforsamlinger om at få afdækket alle muligheder, som kunne fremme og sikre størst mulig ligestilling mellem pensionskassens medlemmer med kønsopdelte pensionsordninger. Lægernes Pension har alene bidraget med faglig dokumentation til brug for undersøgelsen og har ikke haft indflydelse på advokatfirmaets faglige og juridiske undersøgelser eller responsummets konklusioner.