Kvinders og mænds pensioner

Danske pensionsselskaber har gennem årene fordelt pensionsmidler mellem kvinder og mænd på to forskellige måder. Det gælder også for Lægernes Pension. For begge ordninger gælder, at kvinderne samlet set ikke får udbetalt mindre end mændene. 

Mænd og kvinder skal behandles lige, også når det gælder pensioner. Hvad der opfattes som ”lige pension” har imidlertid ændret sig over de seneste årtier. Indtil slutningen af 90'erne var det almindelig praksis i de danske pensionsselskaber, herunder Lægernes Pension, at man tog højde for forskellen i levetid for mænd og kvinder, når pensionerne skulle beregnes.

Kvinder får pension i flere år
Indtil 1998 var pensionsopsparingen i Lægernes Pension derfor opdelt med kvinderne for sig og mændene for sig. Kvinder lever generelt længere end mænd. For en kvindelig læge i 50’erne betyder det, at hun kan se frem til at leve et år længere end sin jævnaldrende mandlige kollega. Pensionsopsparingen er livsvarig og skal derfor strække sig over længere tid. Til gengæld lever mænds ægtefæller længere end kvinders ægtefæller. Disse to modsatrettede forhold udligner stort set hinanden. For læger, som har en ægtefælledækning, er den månedlige pension endda lidt lavere for mænd end for kvinder i den kønsopdelte ordning. For de læger i den kønsopdelte ordning, som ikke har en ægtefælledækning, får kvinderne derimod mindre udbetalt hver måned, når de går på pension, end mændene. Det betyder imidlertid ikke, at disse kvinder samlet set får mindre i pension end mændene, idet mændene får udbetalt pensionen i færre år end kvinderne.

Ændrede regler for nye medlemmer
På generalforsamlingen i 1997 vedtog lægerne, i overensstemmelse med den lovregulering, der var på vej på området, at for læger, der blev medlemmer fra 1998, skulle mænds og kvinders pensionsopsparing fremover samles i en ikke-kønsopdelt gruppe. Det betyder, at kvinderne får udbetalt samme pensionsbeløb som mændene hver måned. I denne ordning betaler mændene samlet set til kvinderne, da kvinderne får beløbet udbetalt i flere år end mændene. Det blev dengang undersøgt, om det kunne indføres med tilbagevirkende kraft og også gælde de læger, der allerede var medlemmer. Det kunne det ikke. Det skyldes, at medlemmerne ved optagelsen i ordningen har fået tilsagn om fremtidige ydelser af en vis størrelse på grundlag af de aftalte indbetalinger. Sådanne tilsagn er juridisk bindende og kan derfor ikke formindskes, hvilke ville blive resultatet for nogle medlemmer, hvis fælleskønsgrundlag blev indført for allerede indgåede aftaler. Så sent som i 2016 har Finanstilsynets bestyrelse bekræftet denne juridiske vurdering.

Hvis levetiden ændrer sig
For begge ordninger gælder, at Lægernes Pension hvert år opdaterer forventningerne til, hvor længe mænd og kvinder lever. Det sker på baggrund af analyser af den faktiske udvikling i levetid blandt medlemmerne i Lægernes Pension. Viser det sig, at levetiden for kvinder falder, vil det betyde, at kvinderne får udbetalt mere hver måned i den kønsopdelte ordning.