Hvis indbetaling stopper

Hvis dine indbetalinger til Lægernes Pension stopper – enten for en kortere eller længere periode – skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det har stor betydning for valget, hvor længe du regner med, at det vil vare, før der igen bliver indbetalt til din ordning.

Ved bidragsophør kan du vælge mellem følgende muligheder:

Med bidragsfri dækning har du stort set den samme dækning ved invaliditet eller død, som hvis du havde fortsat med at indbetale pensionsbidrag.

Når indbetalingerne til Lægernes Pension stopper, vil du automatisk have bidragsfri dækning i indtil 12 måneder, hvis intet andet er aftalt. Perioden med bidragsfri dækning kan herefter forlænges for højst et år ad gangen. Du kan dog højst have bidragsfri dækning i et tidsrum, der svarer til den periode, hvor du har betalt pensionsbidrag. Hvis du fx har indbetalt pensionsbidrag til Lægernes Pension i 36 måneder, har du også ret til at have bidragsfri dækning i en periode på 36 måneder. Der kan dog dispenseres fra denne regel under arbejdsløshed, barsel, forældreorlov, ph.d.-studium og aftjening af værnepligt. Den bidragsfri dækning ophører under alle omstændigheder, når din formue i Lægernes Pension er brugt op.

Prisen for bidragsfri dækning
Du betaler selv for perioden med bidragsfri dækning. Prisen for, at du kan have dækningen, bliver nemlig trukket fra den formue, du allerede har opsparet i Lægernes Pension. Denne formue bliver altså mindre, og det, du vil kunne få udbetalt fra Lægernes Pension i tilfælde af invaliditet, død eller pensionering, bliver tilsvarende mindre. Den bidragsfri dækning udhuler derfor langsomt værdien af pensionsordningen og er derfor kun velegnet til kortere perioder uden bidragsbetaling.

Beregn i MIN PENSION, hvis du ønsker at vide, hvor meget en periode med bidragsfri dækning vil betyde for størrelsen af din pensionsdækning.

God løsning i en kort periode
Bidragsfri dækning er en god løsning, hvis du ved, at du begynder at indbetale igen i løbet af en kortere periode (fx et par år). Det er også en god løsning, hvis du ikke har anden pensionsdækning, som kan erstatte dækningen i Lægernes Pension. Det kan fx være i forbindelse med orlov, uddannelse, aftjening af værnepligt, vikariater, arbejde i udlandet eller i en periode mellem to ansættelser.

Efter perioden med bidragsfri dækning
Efter en periode med bidragsfri dækning har du disse muligheder:

  • Perioden med bidragsfri dækning kan forlænges, hvis betingelserne er opfyldt. Tal med Lægernes Pension om mulighederne.
  • Bidragsindbetalingen kan genoptages umiddelbart efter en periode med bidragsfri dækning – obligatorisk eller for egen regning. Se evt. afsnittet om ”Bidragsindbetaling for egen regning”.
  • Hvis bidragsindbetalingen ikke genoptages, og perioden med bidragsfri dækning ikke forlænges, vil du automatisk blive hvilende medlem af Lægernes Pension.

Dækning ved visse kritiske sygdomme
Hvis din pensionsordning er beregnet ud fra, at du som udgangspunkt betaler mindst det almindelige medlemsbidrag, vil du også være omfattet af dækning ved visse kritiske sygdomme i perioden med bidragsfri dækning.

Du kan se det medlemsbidrag, din pensionsordning er beregnet ud fra, i MIN PENSION.

Hvis medlemsbidraget nedsættes til under det almindelige medlemsbidrag, har du ikke længere dækning ved visse kritiske sygdomme.

Når din dækning ved visse kritiske sygdomme ophører, kan du stadig ansøge om at få forsikringssummen udbetalt, hvis du i forsikringstiden har fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen omfatter. Du kan læse mere om reglerne i pjecen Dækning ved visse kritiske sygdomme.

Hvis indbetalingen stopper pga. sygdom, skal du være opmærksom på muligheden for at søge invalidepension i Lægernes Pension.

Hvilende medlemskab betyder, at størrelsen af din pensionsdækning alene bliver beregnet ud fra dine allerede indbetalte bidrag og ikke ud fra, hvad vi forventer, at du vil indbetale fremover. Når du bliver hvilende medlem, bliver dine pensionsdækninger altså mindre end før.

Hvis du vil begynde at indbetale igen
Hvis der er gået mindre end et år, siden du stoppede med at indbetale, kan du umiddelbart genoptage bidragsbetalingen på et niveau, der svarer til medlemsbidraget for din sidste ansættelse. Du kan se bidragets størrelse i MIN PENSION.

Hvis der er gået mere end et år, siden du ophørte med at indbetale, kan du kun genoptage bidragsindbetalingen, hvis du er/bliver:

  • ansat under en kollektiv overenskomst eller aftale, der er indgået af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller en anden anerkendt organisation, og som kræver, at du er medlem af Lægernes Pension.
  • ansat i stilling, hvor du er forpligtet til medlemskab af Lægernes Pension, og denne forpligtelse ikke kan ændres uden Lægernes Pensions godkendelse; eller hvor arbejdsgiveren er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til Lægernes Pension.
  • selvstændig erhvervsdrivende, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, der kræver, at du er medlem af Lægernes Pension.
  • selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der kræver, at du er medlem af Lægernes Pension.

I oversigten herunder kan du se, hvilke krav Lægernes Pension stiller til dine helbredsoplysninger, når du ønsker at genoptage bidragsindbetalingen.

Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du mulighed for at opretholde din pensionsdækning helt eller delvist. Du skal vælge, om du vil indbetale for egen regning, indenfor et år efter din sidste bidragsindbetaling.

Så meget må du indbetale
Hvis du vil indbetale bidrag for egen regning, kan du vælge at indbetale en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som generalforsamlingen har fastsat for fx yngre læger.

Du har også mulighed for at vælge at indbetale et bidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der blev indbetalt fra arbejdsgiveren, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som udgør 8 pct. Det betyder, at hvis der, for dig som overenskomstansat overlæge, fx er blevet indbetalt 13.013 kr. pr. måned, kan du vælge fortsat at indbetale 11.972 kr. pr. måned. Din pensionsmæssige dækning vil dog stadig være beregnet ud fra det forudsatte medlemsbidrag, og den ekstra indbetaling vil – som hidtil – blive brugt til årligt at opskrive dine pensionsydelser.

Spørg Lægernes Pension om, hvor meget du maksimalt kan indbetale i pensionsbidrag for egen regning.

Indbetalingerne kan trækkes fra i skat
Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du fuld fradragsret for indbetalingen. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Indbetalingen for egen regning må ikke være mindre end 1.500 kr. pr. kvartal.

Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pension, og den årlige indbetaling udgør mere end 56.100 kr. i 2023, kan det få skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på 10 år (her tæller både dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger).

Hvis du får en ny arbejdsplads, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pension, kan du alligevel godt aftale med arbejdsgiveren, at der bliver indbetalt til din ordning her i Lægernes Pension.

Du kan vælge at indbetale det samme eller mere eller mindre end i dag. Kontakt os og lad os finde den rigtige løsning til dig.

 

Selvstændig erhvervsdrivende

Privat ansat

Obligatorisk medlemskab ifølge kollektiv overenskomst eller aftale

Ved indtræden i

Lægernes Pension

Du skal afgive en ny helbredserklæring og en ny helbredsattest 1)2).

Du skal som hovedregel afgive en helbredserklæring og en helbredsattest 1)2).

Du skal ikke afgive helbredsoplysninger 3).

 

Ved genindtræden, når der er forløbet mindre end 12 måneder siden din sidste overens­komst­mæssige indbetaling)

Du skal ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis bidragssatsen ikke overstiger det seneste medlemsbidrag.

Du skal som hovedregel ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis bidragsindbetalingen ikke overstiger det seneste medlemsbidrag.

Du skal som hovedregel afgive en helbredserklæring og en helbredsattest 1)2), hvis bidragsindbetalingen overstiger det seneste medlemsbidrag.

Du skal ikke afgive helbredsoplysninger 3).

 

Ved genindtræden, når der er forløbet mere end 12 måneder siden din sidste overens­komst­mæssige indbetaling)

Du skal afgive en ny helbredserklæring og en ny helbredsattest 1)2).

Du skal afgive en helbredserklæring og en helbredsattest 1)2).

Du skal ikke afgive helbredsoplysninger 3).

 

1) Er helbredsoplysningerne ikke tilfredsstillende, kan du ikke genoptage bidragsindbetalingen som selvstændig erhvervsdrivende eller privat ansat.

2) Pensionskassen betaler udgifterne til helbredsattesten.

3) Den pensionsret, der er knyttet til din fremtidige bidragsbetaling, kan blive nedsat i op til fem år. Dvs. at din pension i forbindelse med invaliditet og død kan blive nedsat, hvis disse begivenheder – også indirekte – skyldes lidelser, som var erkendt, da du genoptog bidragsbetalingen. Hvis du, umiddelbart før du genoptager bidragsbetalingen, har været ansat som tjenestemand i Danmark, modregnes den ansættelsesperiode i de fem års begrænsede dækning