Udbetaling

Der kan udbetales fra din pensionsordning, når du går på pension, bliver syg eller dør.

Så snart der sker noget i dit liv, som betyder, at du har krav på udbetaling fra pensionskassen, skal du kontakte os. Det gælder bl.a., når du skal pensioneres, eller hvis du rammes af en sygdom, som berettiger dig til at få udbetalt invalidepension eller forsikringssum ved visse kritiske sygdomme.

Når et medlem dør, får pensionskassen automatisk besked. Der kan dog gå op til flere uger inden, hvorfor de pårørende meget gerne selv må kontakte pensionskassen. Jo hurtigere vi får besked om dødsfaldet, jo hurtigere kan vi få sat gang i evt. udbetalinger til de efterladte. Bor medlemmet i udlandet, får vi ikke automatisk besked.

Udbetalingen kan bestå af grundpension, aldersafhængigt tillæg og pensionisttillæg. Den kan udbetales som løbende ydelser eller engangsbeløb, og der gælder forskellige regler for, hvornår den kan udbetales. 

Det aldersafhængige tillæg er et ugaranteret tillæg, du kan vælge at få udbetalt oven i din grundpension. Det er et forskud på den bonus, som pensionskassen forventer, at du senere vil få. Der kan vælges mellem to typer aldersafhængigt tillæg, Standard og Stabil. 

Du betaler selv det aldersafhængige tillæg, der trækkes fra din pensionshensættelse på samme måde som den grundpension, du får udbetalt. Pensionshensættelsen er det beløb, som pensionskassen har afsat til at kunne betale din pension.

Det aldersafhængige tillæg kan vælges i de ordninger og delordninger med betinget garanti.

Læs mere her

Pensionisttillæg i perioden

Procentsats

Forventes fra og med 2021

10

Pensionisttillægget er et ugaranteret tillæg, der betales af egenkapitalen. For at være sikker på at have råd til at betale de pensioner, der er stillet medlemmerne i udsigt, må pensionskassen have en egenkapital. Som pensionist får du udbetalt en del af egenkapitalen som tillæg til din pension. 

Det udbetales som hovedregel kun til den almindelige ordning med betinget garanti, da de gamle garanterede ordninger typisk har oparbejdet en betydelig gæld til egenkapitalen. Du har den almindelige ordning, hvis du er blevet medlem af pensionskassen fra 1. juli 1999 og senere, eller hvis du har omtegnet din ordning i 2009, 2012 eller 2015.

Din pension og invalidepension samt pension til ægtefælle/samlever og børn udbetales månedligt som løbende ydelser. Alderssum, engangsydelse ved død og ugiftesum udbetales som sumudbetalinger.

Din pension udbetales livsvarigt. Ægtefælle- eller samleverpensionen udbetales enten livsvarigt eller tidsbegrænset afhængig af hvilken ordning, du har. Udbetaling til frasepareret eller fraskilt ægtefælle kan også være tidsbegrænset. Invalidepensionen kan tilkendes livsvarigt eller tidsbegrænset. Børnepension udbetales til barnet fylder 21 år.

Hvis den løbende pension har en beskeden størrelse, konverteres den i stedet til et engangsbeløb.

Du kan se, hvor meget der vil blive udbetalt i MIN PENSION.

Ugiftesum
Hvis der ikke skal udbetales ægtefælle- eller samleverpension fra pensionsordning med ægtefællepension, kan der udbetales en ugiftesum. Det sker, hvis du dør inden folkepensionsalderen (dog mindst 67 år), og før du går på pension og desuden ikke efterlader dig en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever. Der gælder særlige regler, hvis du blev medlem før 1. januar 2015 og var fyldt 54 år, da du blev medlem.

Du har mulighed for at vælge, hvem du vil begunstige ved din død. 

Mere om begunstigelse

Din pensionsordning kan være omfattet af begrænsning i udbetalingerne. Begrænsningen kan gøres gældende, hvis retten til pension er udløst af din invaliditet eller død, der er forårsaget (også indirekte) af lidelser, som var erkendt ved indtrædelsen i Lægernes Pension. En eventuel begrænsning omfatter ikke, når du går på pension pga. alder.

Ved en senere genoptagelse af bidragsbetalingen i Lægernes Pension kan den fremtidige pensionsdækning være omfattet af begrænsning i udbetalingerne på samme måde som ved indtrædelsen. En eventuel begrænsning ved genoptagelse af bidragsbetalingen omfatter ikke allerede optjent pensionsdækning.

I disse situationer kan pensionen ved invaliditet eller død nedsættes, hvis der efter evt. genoptagelse af bidragsbetalingen og forud for pensioneringen er indbetalt mindre end fem års fuldt bidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Pensionen nedsættes til en sjettedel, hvis der ved pensioneringen er indbetalt mindre end et års fuldt pensionsbidrag – og til to, tre, fire eller fem sjettedele, hvis der er indbetalt mellem et og to års, to og tre års, tre og fire års henholdsvis fire og fem års fuldt pensionsbidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale).

Hvis du har været ansat som tjenestemand i Danmark, umiddelbart før du blev medlem, modregnes den ansættelsesperiode i de fem års begrænsede dækning. Har du været tjenestemand i fem år eller mere, vil der ikke være begrænsninger af din pensionsret.