Skat af pension

Indbetalinger til pension kan typisk trækkes fra i skat, mens der betales skat, når pensionen udbetales.

Indbetalinger til din pensionsordning i Lægernes Pension (også kaldet pensionsbidrag) er fuldt fradragsberettigede i din personlige indkomst. Hvis din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget, bliver det trukket fra din personlige indkomst, inden din løn bliver indberettet til Skat. Derfor skal du ikke angive pensionsbidraget på selvangivelsen.

Her kan du se skattereglerne for de pensionsprodukter, som du kan have i Lægernes Pension og Lægernes Bank. 

Livrenter (livsvarig pensionsudbetaling fra din obligatoriske ordning og Supplerende Livrente)

Indbetaling

Via arbejdsgiver:

Indbetaler din arbejdsgiver for dig, trækkes beløbet fra din løn, inden skatten beregnes. Så du skal ikke selv trække dem fra i skat. Det er de allerede.

Privat:

Du kan indbetale op til 58.100 (2024) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år og på den måde få fuldt fradrag i din personlige indkomst.

Selvstændig erhvervsdrivende:

Er du under virksomhedsskatteordningen, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud.

Udbetaling

Udbetaling til dig selv:

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. 

Udbetaling til efterladte:

Efterladte betaler som udgangspunkt personlig indkomstskat af udbetalingerne. Konverteres udbetalingen til et engangsbeløb, fratrækkes i stedet 40 pct. i statsafgift og evt. boafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Skattekode 1
Ratepension

Indbetaling

Via arbejdsgiver:

Din arbejdsgiver kan indbetale op til 68.586,96 kr. (2024) på din ratepension. Beløbet trækkes fra din løn, inden skatten beregnes. Så du skal ikke selv trække dem fra i skat. Det er de allerede.

Privat:

Du kan indbetale op til 63.100 kr. (2024) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst.

Udbetaling

Udbetaling til dig selv:

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. 

Udbetaling til efterladte:

Som udgangspunkt konverteres udbetalingen til et engangsbeløb som fratrækkes en afgift på 40 pct. og evt. boafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Skattekode 2
Aldersopsparing

Indbetaling 

Indtil syv år før din folkepensionsalder kan du indbetale op til 9.100 kr. om året. Herefter kan du indbetale op til 58.900 kr. om året. Satserne er for 2024. Indbetalingen kan ikke trækkes fra i skat.

Udbetaling 

Udbetales som engangsbeløb uden skat eller afgift.

Afkast 

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Skattekode 33
Kapitalpension

Indbetaling

Du kan ikke længere trække indbetaling til kapitalpension fra i skat.

Udbetaling

Opsparingen udbetales som et engangsbeløb, og der fratrækkes 40 pct. i statsafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Skattekode 3
Supplerende Invalidepension

Indbetaling

Du kan indbetale op til 58.100 kr. (2024) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år og på den måde få fuldt fradrag i din personlige indkomst.


Er du under virksomhedsskatteordningen, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud.

Udbetaling

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. 

Skattekode 1

Hvis du selv indbetaler til en livrente og/eller Supplerende Invalidepension i Lægernes Pension, og den samlede årlige indbetaling udgør mere end 58.100 kr. i 2024, kan det have skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne stopper eller sættes ned, inden der har været indbetalt i en samlet periode på 10 år.

Er du selvbetaler og selvstændig erhvervsdrivende, kan du få fradrag for op til 30 pct. af overskuddet fra din selvstændige virksomhed ved at indbetale til en livrente/og eller Supplerende Invalidepension.

Spørg os, hvis du vil vide mere om de gældende fradragsregler.

Præmien for dækning ved kritisk sygdom er skattepligtig og indberettes til Skat som B-indkomst.

Du får ekstra skattefradrag for de første 80.600 kr. (2024-sats), du indbetaler til pension.

Størrelsen på fradraget afhænger af, hvor længe der er til din folkepensionsalder. Fradraget bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse. Du behøver derfor ikke selv foretage dig noget.

Det ekstra fradrag udgør 12 pct., hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Har du kortere tid tilbage, er dit ekstra fradrag på 32 pct. Det svarer i 2024 til en skattelettelse på op til henholdsvis ca. 2.514,72 kr. og ca. 6.705,92 kr. årligt.

Fradraget reduceres, hvis du samtidig modtager indkomstskattepligtige udbetalinger fra ratepensioner og livrentepensioner. Det gælder dog ikke i det indkomstår, hvor udbetalingen sker første gang. Der er forskellige undtagelser bl.a. udbetalinger fra en invalidepension indtil folkepensionsalderen og udbetaling af ægtefælle/samleverpension samt børnepension.

Alle skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres bruttoindtægt. Det gælder også den del af indtægten, der går til pensionsbidrag.

Hvis dit pensionsbidrag bliver indbetalt som led i dit ansættelsesforhold, skal Lægernes Pension indbetale det arbejdsmarkedsbidrag, der knytter sig til pensionsbidraget. Din arbejdsgiver indbetaler arbejdsmarkedsbidrag af din resterende indkomst.

Er du ikke lønmodtager, men fx alment praktiserende læge, øjen- eller ørelæge eller selvbetaler, skal du selv indbetale arbejdsmarkedsbidraget – også af pensionsbidraget.

Du betaler pensionsafkastskat af afkastet af opsparingen på en pensionsopsparing. Det sker helt automatisk. Pensionsafkastskatten er pt. på 15,3 procent, hvilket er lavere end beskatningen af afkast fra frie midler.

Skat af løbende udbetaling
Løbende udbetalinger, fx invalide-, ægtefælle-, børne- og alderspension, beskattes som personlig indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Afgift af engangsbeløb
Følgende engangsbeløb fratrækkes en afgift på 40 pct.:

  • Alderssum
  • Engangsydelse ved død
  • Ugiftesum
  • Kapitaliseret pension (gælder mindre pensioner under 12.300 kr. årligt (2024)).

Engangsbeløbet ved udvalgte kritiske sygdomme er skatte- og afgiftsfrit.

For den kontante udtrædelsesgodtgørelse gælder særlige regler. Lægernes Pension tilbageholder (eventuel) afgift og indbetaler den til skattemyndighederne. Desuden skal der betales boafgift efter gældende regler af alle engangsbeløb ved død, dvs. af engangsydelsen ved død og ugiftesummen.

Der skal betales boafgift af engangsydelserne fra Lægernes Pension. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der får udbetalingen, og kan udgøre op til 36,25 pct. Se tabellen herunder.

Bundfradrag
Der skal betales boafgift af den samlede arv. Hvis du har indsat boet som begunstiget til engangsydelserne, er der imidlertid et bundfradrag pr. bo på 333.100 kr. (2024). Det betyder, at der ikke skal betales 15 pct. i boafgift af de første 333.100 kr. af den samlede arv efter dig.

Indgår man i gruppen ”Andre”, skal man betale tillægsafgiften på 25 pct. af den del af arven, som indgår i bundfradraget.

Bundfradraget gælder ikke, når udbetalingen sker til nærmeste pårørende. Her skal der betales boafgift af hele udbetalingen.

Arvinger

Boafgift

Ægtefælle/registreret partner

0 pct.

Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses afkom

15 pct.

Forældre

15 pct.

Samlevende

15 pct.

Ægtefælle til barn eller stedbarn, uanset om barnet lever

15 pct.

Frasepareret eller fraskilt ægtefælle

15 pct.

Plejebørn i visse situationer

15 pct.

Andre

36,25 pct. 1)

1) Boafgiften på 36,25 fremkommer ved, at man først skal betale 15 pct. af arven i boafgift og herefter skal betale 25 pct. i tillægsafgift af den resterende del.