Bliver syg

Din pensionsordning dækker også, hvis du bliver syg eller invalid. Her kan du få mere at vide om, hvordan du er dækket og om samspillet mellem andre ydelser og udbetalinger fra Lægernes Pension.

Lægernes Pension forsikrer din erhvervsevne som læge – og ikke blot din generelle erhvervsevne. Du bliver derfor ikke tvunget til at skifte erhverv, hvis du bliver syg. Mister du din erhvervsevne som læge, har du ret til invalidepension – uanset om du har bevaret en erhvervsevne på et andet område end det lægelige. 

De fleste medlemmer har desuden en forsikring mod visse kritiske sygdomme. Du kan se, om du har forsikringen, i din pensionsoversigt.

Du kan få udbetalt invalidepension, hvis du gennem længere tid er så syg, at du ikke kan passe dit arbejde som læge og opfylder disse betingelser:

  • Din erhvervsevne som læge skal være nedsat til under en tredjedel
  • Sygdommen skal vare – eller skønnes at vare – i mindst seks måneder
  • Du må ikke have nået folkepensionsalderen (dog mindst 67 år), og du må ikke være begyndt at få pension.

Du kan begynde at få udbetalt invalidepensionen, når du ikke længere får løn, honorarer eller lignende (fx ydelser fra PLO’s administrationsudvalg og FAS’ Fond), der i væsentlig grad kompenserer for tabet af indtægt i den periode, hvor du ikke kan arbejde. Det ændrer ikke på din ret til invalidepension, hvis du får udbetalt beløb fra privattegnede forsikringer.

Sådan søger du invalidepension
Kontakt os, når du vil ansøge om invalidepension. Vi sender dig et skema, som du skal udfylde og returnere til os sammen med en speciallægeerklæring fra din behandlende læge. Din ansøgning vil blive vurderet af administrationen og Lægernes Pensions lægekonsulent.

Udbetaling
I MIN PENSION kan du se, hvor meget du vil få udbetalt i invalidepension.

Du kan få invalidepension i kortere eller længere perioder. Hvis du får bevilget varig invalidepension, bliver den udbetalt, indtil du når folkepensionsalderen. Fra det tidspunkt vil du i stedet få udbetalt pension fra Lægernes Pension oveni folkepensionen.

Invalidepensionen ophører, hvis du igen bliver i stand til at arbejde som læge, inden du når folkepensionsalderen.

Skat af udbetaling

Hvis du har tegnet Supplerende Invalidepension i Lægernes Pension, skal du ikke gøre noget. Ansøgningen om udbetaling fra forsikringen sker automatisk, når du søger om invalidepension.

Mere om Supplerende Invalidepension

Bemærk: Hvis du har tegnet supplerende dækning ved invaliditet hos AP Pension, skal du ansøge om udbetaling hos dem.

Hvis du stadig kan have en indkomst ved lægeligt arbejde, er du måske ikke berettiget til invalidepension. Er der ikke tale om lægeligt arbejde, vil det, du tjener, ikke have indflydelse på invalidepensionen. Det gælder også for udbetaling af feriepenge.

Det er Lægernes Pension, der vurderer, om der er tale om lægeligt arbejde. Kontakt os for at få en afklaring af omfang, indtjening og arbejdets art.

Samtidig med invalidepensionen fra Lægernes Pension har du mulighed for at modtage offentlige ydelser.

Sygedagpenge
Du vil under visse betingelser være berettiget til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Tidspunktet for udbetalingen afhænger af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du får invalidepension fra Lægernes Pension, modregnes den ikke i sygedagpengene. Du kan få flere oplysninger om sygedagpenge hos den kommune, du bor i.

Førtidspension
Hvis du bliver syg, kan du under visse betingelser tilkendes førtidspension. Modtager du invalidepension fra Lægernes Pension, vil førtidspensionen blive nedsat. Du kan få mere at vide om førtidspension ved at henvende dig til den kommune, du bor i.

Bevilling af invalidepension fra Lægernes Pension sker ud fra Lægernes Pensions vedtægter og pensionsregulativ, mens førtidspension bevilges efter lov om social pension mv. Derfor kan det godt være, at du kan være berettiget til invalidepension fra Lægernes Pension, men ikke opfylder kriterierne for at få førtidspension.

Hvis du er berettiget til invalidepension, er dine børn (gælder også adoptivbørn) under 21 år berettiget til børnepension. I MIN PENSION kan du se, hvor meget der vil blive udbetalt i børnepension.

Børnepension udbetales, så længe du er berettiget til invalidepension, dog længst indtil barnet fylder 21 år.

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de blev 18 år, og inden du blev 65 år Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på invalidepension eller alderspension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Hvis du eller dine børn anmoder Lægernes Pension om børnepension, efter at du har fået tildelt invalidepension, vil børnepensionen blive udbetalt den første i måneden efter henvendelsen.

Din pensionsordning i Lægernes Pension omfatter for de flestes vedkommende også en forsikringssum, som bliver udbetalt, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom. Denne forsikring kaldes dækning ved visse kritiske sygdomme.

Forsikringssummen udgør

-59 år

60-64 år

65-69 år

2005-2007

100.000 kr.

80.000 kr.

-

2008-2011

130.000 kr.

100.000 kr.

-

2012-2014

150.000 kr.

115.000 kr.

-

2015-

150.000 kr.

115.000 kr.

80.000 kr.

2023- 160.000 kr. 120.000 kr. 80.000 kr.

Jo ældre du bliver, jo større er risikoen for at blive ramt af en alvorlig sygdom. Derfor stiger forsikringspræmien også i takt med, at du bliver ældre.

Hvem er dækket af forsikringen?
Du er omfattet af dækningen, hvis du er under 70 år, og din pensionsdækning som minimum bliver beregnet ud fra det almindelige medlemsbidrag til Lægernes Pension. Er du gået på alderspension, er du også dækket, indtil du fylder 70 år, hvis du var omfattet af dækningen, da du blev pensioneret.

Du kan se i din pensionsmeddelelse i MIN PENSION, om du er omfattet af ordningen.

Hvis du får konstateret en af de udvalgte kritiske sygdomme, forsikringen dækker, skal du melde det til os. 

Dækningen ophører ved delpension og invalidepension
Du er ikke dækket, hvis du får udbetalt delpension eller invalidepension, eller hvis du er hvilende medlem af Lægernes Pension.

Efter forsikringens ophør kan du stadig bede Lægernes Pension om at få forsikringssummen udbetalt, hvis du i forsikringstiden har fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen omfatter. Er sygdommen diagnosticeret før den 1. januar 2008, skal den dog anmeldes til Lægernes Pension senest tre måneder efter forsikringens ophør. Herefter vil det være for sent at anmelde en kritisk sygdom til Lægernes Pension.

Bemærk, at betingelserne for dækning ved visse kritiske sygdomme afhænger af, hvornår du blev syg.

Læs mere om betingelserne under Kritisk sygdom.

Lægernes Pension tilbyder et skattefrit tilskud til afvænning for alkoholmisbrug. Tilskuddet skal ikke betales tilbage senere.

Ansøgninger om tilskud behandles fortroligt, og hele sagsbehandlingen foregår i Lægernes Pensions eget regi. Samtidig er de betingelser, du skal opfylde for at opnå et skattefrit tilskud, relativt simple og ubureaukratiske. Det sikrer en hurtig behandling af ansøgningen.

For at få tilskud skal du have en skriftlig lægeerklæring på, at du har behov for afvænning. Desuden skal Lægernes Pensions lægekonsulent vurdere, at behandlingen med stor sandsynlighed vil gøre dig rask eller forhindre dig i at blive invalid.

Lægernes Pension stiller ikke krav til behandlingsformen, fordi der på alkoholområdet bruges en række forskellige anerkendte behandlingsmetoder, ofte i kombination. Behandlingsformen fastlægges i hvert tilfælde ud fra medlemmets individuelle behov. Det tilskud, Lægernes Pension kan give, kan dog maksimalt udgøre et beløb, der svarer til udgiften til en såkaldt Minnesota-kur.

Ordningen omfatter principielt alle medlemmer, som har en dækning ved invaliditet i Lægernes Pension, og som ikke er alderspensioneret, men retter sig først og fremmest mod medlemmer, der står over for at søge invalidepension, eller medlemmer, der allerede får invalidepension.

Som praktiserende læge har du mulighed for disse indtægtskilder, hvis du skulle blive syg:

  • Sygehjælp fra PLO’s Administrationsudvalg
  • Invalidepension fra Lægernes Pension
  • Offentlige sygedagpenge
  • Eventuel supplerende dækning
  • Eventuel førtidspension.

Hvilke ydelser, du kan få, afhænger af, hvor længe du er syg – se oversigten her på siden.

Sygehjælp fra PLO’s Administrationsudvalg
Læger, som virker eller har virket i almen praksis inden for overenskomst om almen praksis, er berettiget til ydelser fra Administrationsudvalget. Det betyder, at du i forbindelse med sygdom er berettiget til sygehjælp fra Administrationsudvalget

Du kan få information om sygehjælp fra Administrationsudvalget ved at kontakte Praktiserende Lægers Organisation, Administrationsudvalget, telefon 35 44 85 00.

Invalidepension fra Lægernes Pension
For at du kan få tilkendt invalidepension fra Lægernes Pension, skal din erhvervsevne som læge være nedsat til en tredjedel eller derunder, og sygdommen skal have varet – eller skønnes at ville vare – minimum seks måneder. Lægernes Pension begynder normalt at udbetale invalidepension, efter at du har fået sygehjælp fra Administrationsudvalget i 110 dage. Du kan få invalidepension, så længe din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder – eventuelt resten af livet.

Offentlige sygedagpenge
Ud over sygehjælp fra Administrationsudvalget og invalidepension fra Lægernes Pension kan du i forbindelse med sygdom være berettiget til offentlige sygedagpenge. Kontakt kommunen herom.

Læs mere og hent dokumenter her