Ved dødsfald

Hvem får pension efter dig, hvilke regler gælder der - og hvordan forholder det sig med skatten? Det kan du finde ud af her.

Når du dør, udbetaler vi typisk et beløb til dine efterladte. Det afhænger af, om du har pensionsordning med eller uden pension til din ægtefælle eller samlever.

Med ægtefællepension: 
Hvis du har valgt pensionsordning med livsvarig ægtefællepension, vil der blive udbetalt en løbende, livsvarig pension til din ægtefælle- eller samlever.

Hvis du har pensionsordning med 10-årig ægtefællepension, vil der blive udbetalt en løbende, 10-årig pension til din ægtefælle- eller samlever.

Uden ægtefællepension: 
Har du pensionsordning uden ægtefællepension, udbetales i stedet en engangsydelse til dine nærmeste, hvis du dør inden folkepensionsalderen (dog mindst 67 år), og før du går på pension pga. alder.

Hvor meget?

Du kan se, hvor meget der vil blive udbetalt i MIN PENSION

Vil du gerne sikre dine efterladte yderligere, kan du tegne en gruppelivsforsikring gennem Lægeforeningen, som Lægernes Pension samarbejder med. Gruppelivsforsikringen udbetaler en sum til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 70 år.

Hvem har ret til ægtefællepension?
Din ægtefælle har ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået:

 • mindst tre måneder før dødsfaldet, medmindre din død skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er et led i en bestående sygdom
 • før du fylder 65 år
 • før din eventuelle invalidepensionering.

Registreret partnerskab er ligestillet med ægteskab.

Tillæg til pensionen
Din ægtefælle kan vælge et aldersafhængigt tillæg, som lægges oveni pensionens grundbeløb ved din død. Hertil kommer et pensionisttillæg for ordninger med betinget garanti og enkelte garanterede ordninger. Pensionisttillægget beregnes af både grundbeløb og aldersafhængigt tillæg. Du kan se størrelsen af grundbeløb, aldersafhængigt tillæg og pensionisttillæg i MIN PENSION

Hvis I bliver skilt 

Har du bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle, og har ægteskabet varet i mindst fem år, bevarer din fraskilte ægtefælle sin ret til at få udbetalt ægtefællepension – med mindre det modsatte er aftalt i dommen eller bevillingen. Gifter din fraskilte ægtefælle sig igen, bortfalder retten til ægtefællepension.

Får din fraskilte ægtefælle udbetalt ægtefællepension efter din død og gifter sig igen, fortsætter ægtefællepensionen efter dig. Men hvis I havde aftalt en tidsbegrænset bidragspligt – fx på fem år – ophører ægtefællepensionen samtidig med bidragspligten.

Hvis du har giftet dig igen, deles ægtefællepensionen i forhold til det antal år, ægteskaberne har varet. Din nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre en tredjedel af ægtefællepensionen.

For at få ret til ægtefællepension skal din fraskilte ægtefælle indsende kopi af skilsmissepapirer og separationsbevilling til Lægernes Pension.

Hvis I bliver separeret
Hvis du er separeret inden 1. januar 2007 og dør i separationstiden, vil der blive udbetalt ægtefællepension til din fraseparerede ægtefælle. Hvis du er separeret senere end 2006, vil der ikke blive udbetalt ægtefællepension i separationstiden, medmindre betingelserne i lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse er opfyldt, herunder at ægteskabet har bestået i mindst fem år, og at der er bidragspligt.

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er berettiget til pension 

Har du en af de to ordninger med ægtefællepension, men efterlader dig ikke en ægtefælle-/samlever, som er berettiget til ægtefælle- eller samleverpension, udbetaler vi i stedet for en ugiftesum. Den udbetales kun, hvis du dør inden folkepensionsalderen (dog mindst 67 år), og før du går på pension pga. alder. Blev du medlem af Lægernes Pension før 1. januar 2015, og var du fyldt 54 år, da du blev medlem, indeholder din ordning ikke ugiftesum.

Oplysninger vi skal bruge for at udbetale ægtefællepension:

 • Oplysning om hvilket skattekort vi skal anvende, da Lægernes Pension abonnerer på e-skattekort. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat
 • Din ægtefælles cpr-nr.
 • Kontonr. i pengeinstitut (hvis pensionen skal udbetales til en anden konto end NemKonto)
 • Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet).
Var afdøde og den pensionsberettigede ægtefælle fraskilt, skal der også indsendes:

 • Kopi af separations- og skilsmissebevilling
 • Bekræftelse på, at ægtefællen ikke har været i ægteskab på ny.

Hvem har ret til samleverpension?
Din samlever har ret til samleverpension, der svarer til ægtefællepension, hvis samlivet er indledt, før du fylder 65 år, og inden du pensioneres (alderspension eller invalidepension). Derudover skal betingelserne 1-3 alle være opfyldt på dødstidspunktet:

1. Du skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever

2. I et testamente, der er oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, skal du have tillagt din samlever en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller senere

3. Du skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:

3.1. have haft fælles bopæl med din samlever i de sidste to år før dødsfaldet

3.2. tidligere have haft fælles bopæl med samleveren i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig

3.3. på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen på fælles bopæl med din samlever og vente, have eller have haft et barn sammen med din samlever eller

3.4. tidligere have haft fælles bopæl med din samlever og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig, og vente, have eller have haft et barn sammen med din samlever.

Hvis du har tegnet en ekstra livrente med udbetalingsgaranti, og dør du inden for de første 20 udbetalingsår, er din samlever berettiget til at få udbetalt restværdien af livrenten, hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt.

Når det bliver aktuelt at udbetale pensionen eller livrenten, skal din samlever over for Lægernes Pension kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Der kan ikke udbetales samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller registreret partner har ret til ægtefællepension.

Tillæg til pensionen
Din samlever kan vælge et aldersafhængigt tillæg, som lægges oveni pensionens grundbeløb ved din død. Hertil kommer et pensionisttillæg for ordninger med betinget garanti og enkelte garanterede ordninger. Pensionisttillægget beregnes af både grundbeløb og aldersafhængigt tillæg.

Du kan se størrelsen af grundbeløb, aldersafhængigt tillæg og pensionisttillæg i MIN PENSION

Hvis I flytter fra hinanden
Hvis du og din samlever flytter fra hinanden, bortfalder din samlevers ret til samleverpension.

Indleder du et nyt samliv, vil din samlever først være berettiget til samleverpension, når I har haft fælles bopæl i en sammenhængende periode på to år, eller hvis I venter, har eller har haft et barn sammen (og de øvrige betingelser for udbetaling af samleverpension er opfyldt).

Hvis din samlever ikke er berettiget til pension
Har du en af de to ordninger med ægtefællepension, men efterlader dig ikke en ægtefælle-/samlever, som er berettiget til ægtefælle- eller samleverpension, udbetaler vi i stedet for en ugiftesum. Den udbetales kun, hvis du dør, før du når din folkepensionsalder (dog mindst 67 år), og før du går på pension pga. alder. Blev du medlem af Lægernes Pension før 1. januar 2015, og var du fyldt 54 år, da du blev medlem, indeholder din ordning ikke ugiftesum.

Oplysninger vi skal bruge for at udbetale samleverpension:

 • Kopi af testamente
 • Dokumentation fra folkeregisteret på fælles bopælsadresse de seneste to år før dødsfaldet
 • Oplysning om hvilket skattekort vi skal anvende, da Lægernes Pension abonnerer på e-skattekort. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat
 • Samleverens cpr-nr.
 • Kontonr. i pengeinstitut (hvis pensionen skal udbetales til en anden konto end NemKonto)
 • Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet).

Hvis du dør, før dine børn (gælder også adoptivbørn) fylder 21 år, udbetaler Lægernes Pension børnepension til hvert barn, indtil de fylder 21 år. I MIN PENSION kan du se, hvor meget der vil blive udbetalt i børnepension.

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på invalidepension eller alderspension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Er du under 65 år og ikke modtager pension eller invalidepension, har du mulighed for at skifte til en pensionsordning uden ægtefællepension, hvis din ægtefælle dør.

Mere om skift
af ordning

Hele området omkring dødsfald, engangsydelser og begunstigelser er juridisk kompliceret og kan være vanskeligt at overskue. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din advokat.