Aldersopsparing

Aldersopsparing er en opsparing til din tid som pensionist. Den udbetales typisk på én gang, så du får et samlet beløb, du kan bruge, når du vil. På den måde kan du få udbetalt et større beløb som supplement til din livsvarige pension fra Lægernes Pension.

Indbetalingerne til en aldersopsparing er ikke fradragsberettigede, sådan som de er til andre former for pensionsopsparing. Omvendt skal der ikke betales afgift ved udbetaling af en aldersopsparing. Da det er en pensionsopsparing beskattes afkastet lempeligere end afkast af fri opsparing. 

Du kan få aldersopsparingen udbetalt, når du når din tidligste pensionsudbetalingsalder. 

Hvem kan indbetale på en aldersopsparing?

Enhver kan oprette en aldersopsparing. Aldersopsparingen skal dog senest oprettes 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Du kan godt oprette en aldersopsparing i Lægernes Bank, selvom du i forvejen har en aldersopsparing i et andet pengeinstitut eller forsikringsselskab.

Omlæg kapitalpension til aldersopsparing

Du har mulighed for at omlægge en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing mod betaling af en afgift på 40 pct. til staten. Så undgår du at have både en kapitalpension og en aldersopsparing.

Overfør din aldersopsparing/kapitalpension til Lægernes Bank

Hvis du allerede har en aldersopsparing/kapitalpension i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank – også efter at du har nået din pensionsudbetalingsalder. 

Fra 2024 øges den lave indbetalingsgrænse for en aldersopsparing til 9.100 kr. om året. Derudover udvides perioden for den høje indbetaling med 2 år, så der fra 2024 kan indbetales op til 58.900 kr., hvis man har 7 år eller mindre til folkepensionen. Da folkepensionsalderen stiger fra 67 til 68 år, gælder udvidelsen i 2024 personer, som fylder 61 år, idet der er 6 år til deres folkepensionsalder på 67 år. Personer, der i 2024 fylder 60 år, vil ikke kunne indbetale det høje beløb, da der er 8 år til deres folkepensionsalder på 68 år.

Du har ikke fradrag for din indbetaling. Ønsker du at indbetale et større beløb til pension, kan du oprette en ratepension eller en livrente.

Hvis du indbetaler mere end det maksimale beløb på aldersopsparingen, skal du betale en afgift til Skat på 20 pct. af det overskydende beløb. Overfører du det overskydende beløb til en ratepension eller livrente i det følgende indkomstår, kan du nøjes med at betale 4 pct. af beløbet i stedet for de 20 pct. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor du indbetalte over beløbsgrænsen.

Hvis du er begyndt at få udbetalt fra andre pensionsordninger efter den 1. april 2018 (gælder både løbende udbetaling og engangsbeløb), kan du ikke samtidig indbetale det høje beløb på en aldersopsparing. Hvis ikke, så kan du stadig indbetale op til 58.900 kr. Begrænsningen gælder ikke for udbetaling af ATP, folkepension, indekskontrakter ved alder 67 år, invalidepension og ægtefællepension

Indbetalinger til en aldersopsparing giver ikke fradrag i indkomstgrundlaget for beregningen af ret til offentlige ydelser. Værdien af din aldersopsparing kan påvirke størrelsen din eventuelle efterløn.

Pengene på din aldersopsparing kan stå kontant på kontoen eller investeres på flere måder:

  • Vi investerer og plejer det for dig i Porteføljepleje
  • Du investerer, og vi plejer det for dig i LB Puljeinvest
  • Du investerer på egen hånd.

Vi hjælper dig med investeringen
Har du ikke lyst eller tid til selv at udvælge og pleje dine investeringer, kan du vælge Porteføljepleje, hvor Lægernes Bank investerer ud fra din investeringsprofil. Bankens investeringseksperter placerer din opsparing i investeringsbeviser, der sikrer dig optimal risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer. I netbank kan du dagligt følge med i, hvordan dit afkast udvikler sig, og du modtager en detaljeret afkastrapport.

MERE OM PORTEFØLJEPLEJE

Du kan også vælge at benytte LB Puljeinvest. Her vælger selv din puljefordeling i netbanken. Så sørger bankens investeringseksperter for at pleje investeringen for dig, så du kan bruge din tid på noget andet. I netbank kan du dagligt følge med i, hvordan dit afkast udvikler sig, og du modtager en detaljeret afkastrapport.

MERE OM PULJEINVEST

Du investerer på egen hånd
Hvis du selv ønsker at sammensætte og overvåge dine investeringer, kan du benytte Netbank, hvor du har mulighed for at købe og sælge danske værdipapirer. Her kan du også modtage investeringsforslag på baggrund af din investeringsprofil. Investeringsprofilen laver du i netbank, og med udgangspunkt i dine oplysninger, kan vi tilbyde dig investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, investeringsformål og tidshorisont m.m. I netbank kan du også følge udviklingen i dine investeringer.

MERE OM AT INVESTERE SELV

Udbetaling som pension

Din aldersopsparing kan udbetales uden afgift, fra du når din pensionsudbetalingsalder, og senest 20 år efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder.

Hvis din aldersopsparing er konverteret fra en kapitalpension, der er oprettet før 1. maj 2007, kan du få udbetalt din aldersopsparing ved 60 år, selvom du har en tidligste pensionsudbetalingsalder ved fx 62 år forudsat at en række betingelser er opfyldt. Banken kan rådgive dig i den konkrete situation.

Du kan vælge at få opsparingen udbetalt på en gang eller som løbende udbetalinger. Du har også mulighed for at få udbetalt noget af opsparingen, når du har brug for det.

   

Din pensionsudbetalingsalder

Udbetaling, hvis du bliver syg

Hvis du får tilkendt førtidspension eller får en livstruende sygdom, kan du få aldersopsparingen udbetalt uden afgift.

Udbetaling, hvis du dør

Du skal tage stilling til, hvem der skal have pengene udbetalt, hvis du dør inden du har fået udbetalt aldersopsparingen – altså hvem der er begunstiget. Du kan vælge at begunstige ”nærmeste pårørende”. Aftaler du ikke andet, bliver denne begunstigelse automatisk indsat. Hvis du ikke ønsker, at der skal være indsat en begunstiget, skal du give skriftlig besked til banken, så aldersopsparingen vil blive udbetalt til boet. 

Der betales ikke afgift til staten i forbindelse med udbetalingen. Hvis aldersopsparingen bliver udbetalt til andre end din ægtefælle, tilbageholder banken boafgift af beløbet.

Udbetaling før tid

Du kan til enhver tid få din aldersopsparing udbetalt. Dog skal du betale en afgift på 20 pct., når udbetalingen sker i strid med aftalens bestemmelser.

Din aldersopsparing vil muligvis skulle deles mellem dig og din tidligere ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det kan være tilfældet, hvis din aldersopsparing ikke falder inden for definitionen ”en rimelig pensionsrettighed”.

En kapitalpension er en pensionsordning, der typisk udbetales som et engangsbeløb. Du kan også vælge at få kapitalpensionen i flere mindre dele.

Fra 2013 er der ikke længere fradrag for indbetaling til kapitalpension. Du kan derfor ikke længere indbetale på din kapitalpension i Lægernes Bank.

Kapitalpensionen kan udbetales fra den dag, du når din tidligste pensionsudbetalingsalder, og 20 år frem. Afkastet på en kapitalpension bliver beskattet med den lempelige pensionsafkastskat på 15,3 pct.

Hvis du allerede har en kapitalpension i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank ­– også efter at du har nået din pensionsalder.