Porteføljepleje

Vil du hellere bruge tiden på andet end at pleje dine investeringer, kan du aftale med Lægernes Bank, at vi gør det for dig. Det kalder vi Porteføljepleje.

Med Porteføljepleje placerer bankens investeringseksperter din formue i investeringsbeviser, fortrinsvis i Lægernes Invest, med udgangspunkt i dine ønsker til risiko og investeringshorisont. Det sikrer dig en fornuftig risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer, uden at du selv skal gøre noget.

Vi investerer primært i investeringsforeningsbeviser og benytter samme investeringsproces som Lægernes Pension. Det sikrer dig professionel pleje og overvågning og stor spredning af investeringerne. Desuden investeres pengene efter samme bæredygtighedshensyn som pensionskassens investeringer.

Du bestemmer selv rammerne

Når du vælger Porteføljepleje, laver vi en individuel aftale om pleje af dine investeringer, der tilgodeser dine ønsker til risiko, investeringshorisont og formål med investeringen - det kaldes din investeringsprofil. Med den aftale giver du banken fuldmagt til at investere og pleje din opsparing. Risikoprofilen laver du selv i netbanken. Den giver dig et overordnet billede af, hvordan du har det med risiko ved investeringer. 

Du kan sagtens følge med

Du har dit eget depot og kan følge med i alle køb og salg i netbanken. Handelsnotaer sendes til din e-Boks, og hvert halve år får du udførlige afkastrapporter.

Sådan får du Porteføljepleje

 1. Du starter med at fastlægge din investeringsprofil i netbanken. Klik på Investeringsguiden og følg vejledningen. Når du har svaret på spørgsmålene, får du vist hvilken investeringssammensætning i Porteføljepleje, som passer til din investeringsprofil.
 2. Herefter kontakter du banken, så vi sammen kan aftale en investeringsstrategi og lave din aftale om Porteføljepleje.

Du finder en vejledning til Investeringsguiden nederst her på siden.

Du har mange fordele ved at lade banken tage sig af dine investeringer:

 • En individuel pleje af dine investeringer
 • Samme investeringsproces som i Lægernes Pension
 • Sikkerhed for at dine investeringer varetages af professionelle porteføljeforvaltere
 • Frihed for selv at skulle overvåge og tilpasse dine investeringer
 • Automatisk investering af indbetalinger og gen-investeringer af udbytter
 • Løbende rebalancering af dine investeringer
 • Spredning af investeringerne på flere typer af værdipapirer, hvilket minimerer din risiko
 • Ingen handelsomkostninger (kurtage) ved køb og salg
 • Stor gennemsigtighed
 • Individuelle depot- og afkastrapporter
 • Ekstraordinære rapporter ved 10% fald siden seneste rapportering.

I Lægernes Bank arbejder vi med flere investeringsstrategier. Forskellen er, hvor mange aktier man har i forhold til obligationer. Jo højere risiko og længere løbetid, jo flere aktier. Fordelingen af aktier og obligationer kaldes neutralvægte.

Risikovillighed/

Tidshorisont

Lav risiko

(risikoscore 1-3)

Middel risiko

(risikoscore 4-7)

Høj risiko

(risikoscore 8-10)

0-2 år

100% kontant

90% obligationer

10% aktier

70% obligationer

30% aktier

3-8 år

90% obligationer

10% aktier

70% obligationer

30% aktier

50% obligationer

50% aktier

Over 8 år

70% obligationer

30% aktier

50% obligationer

50% aktier

30% obligationer

70% aktier

Følg dit afkast
Klik på linket i den enkelte strategi i skemaet og se en uddybende rapport fra Morningstar Danmark på investeringsstrategien. Rapporten viser også en oversigt over de historiske afkastudsving på den aktuelle porteføljesammensætning. Det kan være et godt redskab, når du skal vælge investeringsstrategi. Rapporterne opdateres hver måned.

I Lægernes Bank arbejder vi med flere investeringsstrategier. Forskellen er, hvor mange aktier man har i forhold til obligationer. Jo højere risiko og længere løbetid, jo flere aktier. Fordelingen af aktier og obligationer kaldes neutralvægte. Midlerne under virksomhedsordningen (VSO) investeres efter disse investeringsstrategier:

Risikovillighed/

Tidshorisont

Lav risiko

(risikoscore 1-3)

Middel risiko

(risikoscore 4-7)

Høj risiko

(risikoscore 8-10)

0-2 år

100% kontant

90% obligationer

10% aktier

70% obligationer

30% aktier

3-8 år

90% obligationer

10% aktier

70% obligationer

30% aktier

50% obligationer

50% aktier

Over 8 år

70% obligationer

30% aktier

50% obligationer

50% aktier

30% obligationer

70% aktier

Følg dit afkast
Klik på linket i den enkelte strategi i skemaet og se en uddybende rapport fra Morningstar Danmark på investeringsstrategien. Rapporten viser også en oversigt over de historiske afkastudsving på den aktuelle porteføljesammensætning. Det kan være et godt redskab, når du skal vælge investeringsstrategi. Rapporterne opdateres hver måned.

Som ejer af Lægernes Bank er Lægernes Pension ansvarlig for bæredygtighed og aktivt ejerskab i bankens investeringsprodukter.

Lægernes Banks politik for bæredygtighed og aktivt ejerskab er en del af investeringspolitikken i Lægernes Pension og har til formål at fremme bæredygtighed i bankens investeringsprodukter under hensyntagen til at sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast.

Politikken har blandt andet til formål at fremme miljømæssige og sociale karakteristika, imødegå potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og begrænse bæredygtighedsrisici i investeringerne. Der anvendes en række bæredygtighedsindikatorer til at måle investeringernes indvirken på relevante bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer.

I Porteføljepleje investeres via investeringsforeningen Lægernes Invest, hvor Lægernes Pension har bestemmende indflydelse. 

mere om bæredygtighed i investeringer

Bæredygtighed i de forskellige strategier
i Porteføljepleje
 

Lægernes Bank samarbejder med Morningstar Danmark, der løbende analyserer på afkast, risiko og sammensætning i de enkelte investeringsstrategier.

Målsætningen i Porteføljepleje er at skabe et langsigtet godt afkast gennem en dynamisk aktivsammensætning og udvælgelse af porteføljeforvaltere. Afkastet fra de forskellige investeringsstrategier i Porteføljepleje måles i forhold til et strategisk benchmark og Morningstars kategoriportefølje.

Morningstar har kategoriseret de enkelte investeringsforeninger i porteføljen efter deres reelle porteføljeindhold. Med Morningstars kategoriportefølje bliver det således også muligt at sammenligne porteføljens afkast i forhold til en sammensætning af andre investeringsforeninger med tilsvarende investeringsunivers.

Ved at sammenholde strategiafkast med et strategisk benchmark og Morningstars kategoriportefølje kan man dels vurdere det opnåede afkast i forhold til en sammensætning af indeks (strategisk benchmark), dels om udvælgelsen af porteføljeforvalter har bidraget positivt i forhold til en sammensætning af andre investeringsforeninger med tilsvarende investeringsunivers.

Afhængigt af bankens forventninger til de finansielle markeder, kan banken i en periode vælge en højere eller lavere andel af aktier i forhold til investeringsstrategien.

På investeringstidspunktet gælder følgende taktiske rammer:

Overvægt Andelen af aktier er op til 10 pct.point højere end neutralvægten
Undervægt Andelen af aktier er op til 20 pct.point lavere end neutralvægten (kan dog aldrig være lavere end 0 pct.)
Neutralvægt Andelen af aktier følger neutralvægten

Ud over at fokusere på en fornuftig spredning af værdipapirer og på, hvilke geografiske områder mv. investeringerne skal placeres i, er det også vigtigt at rebalancere sin portefølje. Rebalancering betyder, at din portefølje bringes i balance igen. Erfaringer viser, at risikoen på din portefølje mindskes, og afkastet øges over tid ved jævnligt at rebalancere. 

Som langsigtet investor bør du have en investeringsstrategi, der svarer til din investeringsprofil, dvs. at fordelingen mellem aktier og obligationer i din portefølje tager højde for både din risikovillighed og din tidshorisont.

Fordelingen ændres og derved også risikoen 
Fordelingen vil over tid ændre sig i porteføljen, fx pga. stigende eller faldende aktiemarkeder. Porteføljesammensætningen stemmer derfor ikke længere overens med udgangspunktet.

Hvis du ikke rebalancerer efter perioder med store udsving på aktiemarkederne, risikerer du at påtage dig enten for meget eller for lidt risiko i forhold til din langsigtede investeringsstrategi. Med andre ord betyder det, at du risikerer at gå glip af aktiegevinster, hvis aktierne stiger igen, og du har en for lille andel aktier i din portefølje. Eller at miste mere af din investering end tilsigtet, hvis aktierne falder, og du har en for stor andel aktier i din portefølje.

Løbende rebalancering 
Løbende rebalancering er en enkel og effektiv måde at optimere din porteføljes langsigtede afkast, samtidig med at risikoen styres. Det sikrer, at en del af gevinsten fra porteføljens mest stigende aktiver anbringes i de aktiver, der er steget knapt så meget, så den oprindelige aktivfordeling opretholdes. 

Porteføljepleje rebalancerer løbende 
Vælger du Porteføljepleje, sørger vi for, at dine investeringer løbende bliver rebalanceret i forhold til din valgte investeringsstrategi. Rebalanceringen sker løbende, fx ved geninvestering af udbytte og indbetalinger og efter perioder med større bevægelser på de finansielle markeder.

Når du investerer i Lægernes Invest, har du fordel af at investere via de samme porteføljeforvaltere, som anvendes af Lægernes Pension. Det giver bl.a. store besparelser på afgifter og gebyrer.

mere om Lægernes Invest

Fakta om investeringsforeninger

Læs mere og hent dokumenter her