LB Puljeinvest

LB Puljeinvest er en fleksibel investeringsløsning for dig, som gerne vil investere din pensionsopsparing eller dit barns børneopsparing, men ikke selv har lyst til at stå for den løbende pleje af investeringerne.

Med LB Puljeinvest kan du investere din pensionsopsparing eller dit barns børneopsparing. Du kan gøre det nemt i netbanken, og du vælger selv din puljefordeling.  Vi sørger for at pleje investeringen for dig, så du kan bruge din tid på noget andet. 

LB Puljeinvest giver dig:

 • et attraktivt alternativ til opsparing på en konto
 • nem måde at pleje dine investeringer
 • mulighed for god spredning af investeringen - og dermed lavere risiko
 • professionel overvågning og pleje af investeringen 
 • automatisk investering, når der sættes penge ind på kontoen.

Her kan du se en kort vejledning i, hvordan du opretter en ny puljeinvestering i LB Puljeinvest (husk lyd)

Sådan opretter jeg
en puljeinvestering 

Du opretter LB Puljeinvest i netbanken

opret
puljeinvestering
her

Puljeopsparing sker på en indlånskonto, og du kan vælge mellem forskellige puljer, der investerer i forskellige former for værdipapirer. Du vælger selv din puljefordeling i netbanken og hvor stor en andel, du vil investere i de enkelte puljer:

 • Korte obligationer
 • Lange obligationer
 • Indeksobligationer
 • Kreditobligationer
 • Danske aktier
 • Globale aktier
 • Kontantpulje

Før du investerer
Når du skal vælge din puljefordeling, bør du forholde dig til din risikovilje. Tidshorisonten for, hvornår du skal bruge opsparingen, har også stor betydning.

Aktier forventes generelt at give et højere afkast end obligationer på lang sigt, men har typisk større kursudsving undervejs. Med en lang tidshorisont kan du bedre investere med en høj aktieandel og derved opnå et bedre afkast på sigt. På kort sigt er der større risiko ved aktier end ved investering i obligationer. 

Som ejer af Lægernes Bank er Lægernes Pension ansvarlig for bæredygtighed og aktivt ejerskab i bankens investeringsprodukter.

Lægernes Banks politik for bæredygtighed og aktivt ejerskab er en del af investeringspolitikken i Lægernes Pension og har til formål at fremme bæredygtighed i bankens investeringsprodukter under hensyntagen til at sikre kunderne et konkurrencedygtigt afkast.

Politikken har blandt andet til formål at fremme miljømæssige og sociale karakteristika, imødegå potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og begrænse bæredygtighedsrisici i investeringerne. Der anvendes en række bæredygtighedsindikatorer til at måle investeringernes indvirken på relevante bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer.

I LB Puljeinvest investeres via investeringsforeningen Lægernes Invest, hvor Lægernes Pension har bestemmende indflydelse. 

BÆREDYGTIGHED I LB Puljeinvest

MERE OM BÆREDYGTIGHED I INVESTERINGER

Her kan du se eksempler på historisk og forventet afkast ved fordeling i forskellige puljer

Puljefordeling

Historisk

værste afkast

over 12 mdr.

Forventet afkast over 10 år
Afkast Højeste afkast
Laveste afkast
10% lange obl.
20% kreditobl.
70% aktier
-35% 74% 162% 12%
30% lange obl.
20% kreditobl.
50% aktier
-27% 63% 129% 16%
50% lange obl.
20% kreditobl.
30% aktier
-20% 52% 97% 21%

I puljeeksemplerne er valgt puljerne "Lange obligationer" og "Globale aktier".

I afkastberegningen anvendes de officielle tal fra Rådet for Afkastforventninger for 1. halvår 2024 før omkostninger.

I beregningen er forudsat en tidshorisont på 10 år og vist det forventede og mulige akkumulerede afkast før omkostninger for forskellige puljefordelinger, hvor det maksimale tab og gevinst er beregnet med 95% sandsynlighed med udgangspunkt i samfundsforudsætningerne. Det betyder, at der er 2,5% chance for højere afkast og 2,5% risiko for større tab. 

Vælg dine puljer
Når du vælger, hvilke puljer du vil investere i, skal du tage udgangspunkt i dine økonomiske og personlige forhold. Og hvis dine forhold ikke ændrer sig undervejs, bør du holde fast i dit puljevalg, også selvom kurserne falder.

Din væsentligste investeringsbeslutning er, om du skal investere i aktier eller obligationer eller i begge dele. Historien har vist, at de år, der er dårlige for aktier, ofte er gode for obligationer og omvendt. Det er vores erfaring, at man er bedst tjent med at investere i begge dele for at få et højere afkast og en lavere risiko.

Skal du først bruge pengene om lang tid, og er du villig til at løbe en risiko, kan du vælge en større andel af aktier og mindre del af obligationer. Er din tidshorisont kort og din risikovilje lav, taler det for flere obligationer og færre aktier.

Hold fast i dit valg af puljer
Over de seneste mange år er kurserne steget på aktiemarkederne. Men med jævne mellemrum oplever de større kursfald, som kan vare i kortere eller længere tid. Det skete fx med it-boblen efter årtusindskiftet og med finanskrisen, der startede i 2008 og varede i flere år. Seneste større kursfald så vi i begyndelsen af coronapandemien. Her steg aktiekurserne dog hurtigt igen. Perioder med større kursfald kommer igen - vi ved bare ikke hvornår.

Det skal du være klar over, inden du vælger at investere. Har du foretaget et puljevalg, der passer til dine økonomiske og personlige forhold, og har spredt din investering, er du godt rustet til de kursudsving, der kan opstå undervejs.

Der er set mange eksempler på, at man bliver grebet af panik og sælger aktierne, når kursen dykker. Det giver et tab, og samtidig kan det være svært at komme til at investere de penge, man har trukket ud, i nye aktier. Kortsigtede beslutninger kan ødelægge en langsigtet investeringsstrategi, så man ikke når de mål, man har sat sig med sin opsparing. Derfor skal du holde fast i investeringsstrategien - også i modgangstider.

Med al investering skal du overveje at sænke risikoen, når du nærmer dig det tidspunkt, hvor pengene skal bruges. 

Det kan du gøre ved at ændre, hvilken puljer du investerer i, eller vælge, at pengene står kontant.

Du kan løbende følge med i, hvordan det går med investeringen.

Du får besked om puljernes afkast hvert kvartal. En gang om året går vi mere i dybden og fortæller bl.a. om, hvordan det er gået med puljerne i årets løb og opgør dine omkostninger ved at være med i LB Puljeinvest. 

Du kan selv ændre fordelingen mellem puljerne i netbanken frem til fem bankdage før et månedsskifte. Ændringen træder i kraft den kommende måned.

Her kan du se en kort vejledning i, hvordan du ændrer din puljeinvestering i LB Puljeinvest (husk lyd)

Sådan ændrer jeg
min puljeinvestering

Du ændrer LB Puljeinvest i netbanken

Ændr
PULJEINVESTERING
HER

Vil du melde dig ud af LB Puljeinvest, kan du gøre det i netbanken

Opsig
PULJEINVESTERING
HER