Ratepension

En ratepension giver dig en fast indtægt over en årrække, når du går på pension.

Du bestemmer selv, om ratepensionen skal udbetales over 10 år eller helt op til 30 år fra din tidligste pensionsudbetalingsalder. På den måde kan du selv tilrettelægge, om du vil have flere penge over en kortere periode, fx lige når du er blevet pensioneret, eller hellere vil sprede udbetalingen ud over en længere årrække.

Hvem kan indbetale på en ratepension?

Du kan selv indbetale på en ratepension eller via din arbejdsgiver. Indbetalingen kan trækkes fra i skat, og udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Det afkast, du får undervejs, beskattes med den lempelige pensionsafkastskat på 15,3 pct.

Du kan oprette en ratepension frem til 20 år efter din pensionsudbetalingsalder. 

Overfør din ratepension til Lægernes Bank

Du kan godt oprette en ratepension i Lægernes Bank, selvom du i forvejen har en ratepension i et andet pengeinstitut. Har du flere ratepensioner, betragtes de i et og alt som selvstændige ordninger, og du kan få udbetalt penge fra én ratepension før en anden.

Har du pensionsordninger i andre pengeinstitutter, kan du overføre dem til Lægernes Bank. 

Hvis du selv indbetaler
Du kan indbetale op til 63.100 kr. i 2024 til en ratepension. Du indbetaler og bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales hvert år, og beløbet fratrækkes i din personlige indkomst.

I loftet på 63.100 kr. indgår samtlige indbetalinger, uanset om indbetalingerne er private eller sker gennem din arbejdsgiver. Loftet omfatter også ophørende livrenter, men ikke livsvarige livrenter.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler
Din arbejdsgiver kan indbetale op til 68.586,96 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag i 2024. Bidragenes størrelse aftales mellem dig og din arbejdsgiver og kan bestå af:

• rene arbejdsgiverbidrag

• rene lønmodtagerbidrag

• bidrag fra både arbejdsgiver og lønmodtager.

De indbetalte beløb fra arbejdsgiveren medregnes ikke i din skattepligtige indkomst. Banken skal betale arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger på arbejdsgiverordninger. Derfor er der et højere maksimum for, hvor meget der må indbetales på disse ordninger. Fradragsmæssigt går arbejdsgiverordninger forud for privattegnede ordninger.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende – ophørspension
Driver du selvstændig erhvervsvirksomhed i A/S, ApS, eller anvender du virksomhedsordningen, kan du ved salg af din praksis indskyde op til 3.162.500 kr. (2024) af den skattepligtige fortjeneste på en ratepension. Hvis du ønsker at opspare et større beløb end de nævnte, kan du få en aldersopsparing og/eller en livsvarig livrente.

Du kan få fuldt fradrag for dette pensionsindskud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Indbetalingen skal være bundet i fem kalenderår efter første indbetaling. Du indbetaler selv og har mulighed for at indbetale frem til 30. juni året efter, at du har solgt din praksis.

Du skal være fyldt 55 år, inden du sælger din virksomhed, for at kunne indbetale til en ophørspension. Du skal have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for indskuddet (enten i personligt regi eller i et selskab, hvori du har været hovedaktionær). De 10 år behøver ikke være en sammenhængende periode, ligesom det ikke behøver være samme virksomhed.

Du skal desuden være fuldt skattepligtig i Danmark.

Fælles for alle ordninger
Beløb, der overskrider de forskellige maksimale indbetalingsgrænser på ratepension, kan hverken fradrages i kapitalindkomsten, overføres til ægtefælle eller overføres til næste indkomstår. Du skal ikke betale indkomstskat af opsparing på en ratepension. Udbetalinger fra en ratepension indgår normalt i den personlige indkomst og er derfor indkomstskattepligtige.

Pengene på din ratepension kan stå kontant på kontoen eller investeres på flere måder:

  • Vi investerer og plejer det for dig i Porteføljepleje
  • Du investerer, og vi plejer det for dig i LB Puljeinvest
  • Du investerer på egen hånd.

Vi hjælper dig med investeringen
Har du ikke lyst eller tid til selv at udvælge og pleje dine investeringer, kan du vælge Porteføljepleje, hvor Lægernes Bank investerer ud fra din investeringsprofil. Bankens investeringseksperter placerer din opsparing i investeringsbeviser, der sikrer dig optimal risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer. I netbank kan du dagligt følge med i, hvordan dit afkast udvikler sig, og du modtager en detaljeret afkastrapport.

Mere om Porteføljepleje

  

Du kan også vælge at benytte LB Puljeinvest. Her vælger du selv din puljefordeling i netbanken. Så sørger bankens investeringseksperter for at pleje investeringen for dig, så du kan bruge din tid på noget andet. I netbank kan du dagligt følge med i, hvordan dit afkast udvikler sig, og du modtager en detaljeret afkastrapport.

Mere om Puljeinvest

   

Du investerer på egen hånd
Hvis du selv ønsker at sammensætte og overvåge dine investeringer, kan du benytte Netbank, hvor du har mulighed for at købe og sælge danske værdipapirer. Her kan du også modtage investeringsforslag på baggrund af din investeringsprofil. Investeringsprofilen laver du i netbank, og med udgangspunkt i dine oplysninger, kan vi tilbyde dig investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, investeringsformål og tidshorisont m.m. I netbank kan du også følge udviklingen i dine investeringer.

Mere om at investere selv

Udbetaling som pension

Opsparingen udbetales i rater. Du kan tidligst få udbetalt den første rate, når du når din pensionsudbetalingsalder. Hvis din ratepension er oprettet før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din ratepension ved 60 år, selvom du har en tidligste pensionsudbetalingsalder ved fx 62 år. Sidste rate skal være udbetalt senest 30 år efter, at du nåede din pensionsudbetalingsalder.

Når du opretter ordningen, aftaler du med banken, hvor lang en periode raterne skal udbetales over. Udbetalingsperioden skal være mindst ti år. Du har mulighed for at forlænge udbetalingsperioden og ændre udbetalingsforløbet, selvom du er startet udbetaling af ratepensionen.

  

Din pensionsudbetalingsalder

Udbetaling, hvis du bliver invalid

Hvis du er berettiget til førtidspension, kan du få ratepensionen udbetalt i rater over mindst ti år. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst. 

Bemærk: Reglerne, der berettiger til førtidspension, er ikke de samme som de regler, der gælder for udbetaling af invalidepension fra Lægernes Pension.

Udbetaling, hvis du dør

Hvem skal have pengene?
Du skal tage stilling til, hvem der skal have ratepensionen udbetalt ved din død – altså, hvem du vil begunstige. Dine ”nærmeste pårørende” er automatisk begunstigede, hvis du ikke aftaler andet med banken.

Giv os besked i netbanken, hvis du vil ændre, hvem der er begunstiget. Så sørger vi for at sende dig en ny aftale til godkendelse.

Skat og afgift
Ved din død udbetales opsparingen som en sum efter fradrag af en afgift på 40 pct. til staten. Ved udbetaling til ægtefælle, fraskilt ægtefælle, livsarvinger under 24 år, samlever eller dennes livsarvinger under 24 år, kan der vælges rateudbetalinger i stedet. I de tilfælde beskattes rateudbetalingerne som personlig indkomst. Ved udbetaling til begunstigede fratrækker Lægernes Bank desuden boafgift til staten ifølge gældende lov.  

Udbetaling, før tid

Du kan til enhver tid få din ratepension udbetalt. Hvis du får den udbetalt i strid med aftalens bestemmelser, skal der betales en afgift til staten på 60 pct. Er der tale om en arbejdsgiveraftale, skal arbejdsgiver godkende, at ratepensionen udbetales i utide.

                        

Din ratepension vil muligvis skulle deles mellem dig og din tidligere ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det kan være tilfældet, hvis din ratepension ikke falder inden for definitionen ”en rimelig pensionsrettighed”.