Bæredygtighed i Lægernes Bank

Investeringsprodukter i Lægernes Bank er omfattet af bankens politik for bæredygtighed og aktivt ejerskab.

Politikkens formål er at fremme bæredygtighed i investeringerne under hensyntagen til at sikre kunder et konkurrencedygtigt afkast. Politikken beskriver, hvordan der tages hensyn til bæredygtighed i investeringsprodukter, og følger de samme retningslinjer, som gælder for investeringer i Lægernes Pension.

Bæredygtighed handler om, hvordan virksomheder påvirker miljø og mennesker. Ved bæredygtighed i investeringer bruges begrebet ”ESG”, som er den engelske forkortelse for virksomheders indvirkning på tre områder: klima og miljømæssige forhold (E), sociale forhold (S) og ledelsesforhold (G).

Under de tre kategorier findes en lang række faktorer med betydning for virksomhedens påvirkning af omverdenen. Det kan eksempelvis gælde CO2-udledninger og ressourceforbrug (E), efterlevelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (S), og ledelsesmæssige forhold som anti-korruption og ledelsens aflønning (G).

Når det skal vurderes, hvordan virksomheder påvirker miljø og mennesker, tages der udgangspunkt i internationale retningslinjer for bæredygtighed. Det gælder eksempelvis ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Paris-aftalen på klimaområdet.

EU har udviklet et regelsæt, som fastsætter kriterierne for, hvornår en aktivitet bidrager til en miljømæssig bæredygtig udvikling af samfundet. Regelsættet definerer, hvad anses som bæredygtige aktiviteter, fx energiproduktion fra en vindmøllepark, og kriterier for, at aktiviteten ikke påvirker mennesker og miljø negativt, fx at vindmølleparken ikke gør skade på det lokale miljø. En bæredygtig aktivitet bidrager med andre ord til bæredygtig udvikling uden at gøre skade på andre bæredygtighedsforhold.

Når der investeres i aktiviteter, som lever op til EU-kriterierne for bæredygtighed, er der tale om en bæredygtig investering. En bæredygtig investering kan eksempelvis være en aktieinvestering i selskaber med omsætning fra bæredygtige aktiviteter eller en obligationsinvestering, hvor obligationen finansierer bæredygtige aktiviteter.

6 klima- og miljømål
EU-kriterierne for bæredygtighed omfatter i første omgang seks klima- og miljømål:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Aktiviteter indenfor de seks mål skal leve op til følgende kriterier for at være bæredygtig:

  • skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks mål.
  • må ikke væsentligt skade de et eller flere af de seks mål.
  • skal overholde sociale minimumsgarantier i form af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Senere udvikles også kriterier og mål for sociale forhold og ledelsesforhold.

Dine investeringer kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed i investeringer kan fremmes på forskellig vis og i forskelligt omfang med betydning for investeringens afkast- og risikoprofil. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, i hvor høj grad du ønsker, at der tages hensyn til bæredygtighed i dine investeringer (bæredygtighedsgrad).

Fremme af bæredygtighed i investeringer betyder, at der enten fravælges eller tilvælges bestemte investeringer. Både fravalg og tilvalg kan indgå i investeringsstrategien, men vægten mellem de to kan være forskellig.

Fravalg af investeringer

Fravalg betyder, at man undgår visse investeringer. Det kan være i virksomheder, som producerer varer og ydelser i strid med internationale retningslinjer. Et eksempel er virksomheder, som producerer klyngebomber, hvis anvendelse og produktion er forbudt i hovedparten af verdens lande. Det kan også være virksomheder, hvis adfærd strider mod internationale retningslinjer. Fx virksomheder, der modarbejder ansattes ret til faglig organisering. Ved at fokuserer på fravalg af bestemte virksomheder tages der højde for virksomheders negative indvirkning på miljø og mennesker. Tilgangen er omvendt ikke en garanti for, at investeringerne bidrager til en bæredygtig udvikling af samfundet i overensstemmelse med EU-kriterierne for bæredygtighed.

Hvis man ønsker, at investeringerne tager hensyn til bæredygtighed og begrænse negative påvirkninger, vil investeringsstrategien have fokus på at undgå visse investeringer.

Tilvalg af investeringer
Tilvalg betyder, at man ønsker, at investeringer helt eller delvist bidrager til en bæredygtig udvikling af samfundet i overensstemmelse med EU-kriterierne for bæredygtighed. Det kan være i virksomheder, som producerer vindmøller eller vedvarende energi. Ved at fokusere på tilvalg af investeringer i virksomheder, som bidrager til bæredygtig udvikling, rettes investeringerne mod en afgrænset gruppe af virksomheder. Der vil også være aktivklasser, hvor der i dag alene findes få bæredygtige investeringer. Tilvalg af bæredygtige investeringer kan derfor påvirke investeringens afkast- og risikoprofil, da man derved begrænser investeringsmulighederne.

Hvis man ønsker, at investeringer i høj grad tager hensyn til bæredygtighed og har bæredygtige mål, vil investeringsstrategien have fokus på at tilvælge investeringer i tråd med EU-kriterierne for bæredygtighed.